تنظیمات outlook برای ارسال و دریافت ایمیل در WebsitePanel

تنظیمات outlook برای ارسال و دریافت ایمیل در WebsitePanel :

در برنامه outlook 2007 به منوی Tools --> Account Settings بروید

به ترتیب روی

  1. New
  2. Next
  3. Manualy Configure server settings and additional server types
  4. Next
  5. Next

کلیک کنید. صفحه ای مانند صفحه زیر باز می شود:

تنظیمات اوتلوک در وبسایتپنل

1 - نام شما

2 - آدرس ایمیل

3 - POP3

4 - mail.yourdomain.com (بجای yourdomain.com باید نام دامنه خودتان را وارد کنید)

5 - mail.yourdomain.com (بجای yourdomain.com باید نام دامنه خودتان را وارد کنید)

6 و 7 - ایمیل و رمز ایمیل (که در وبسایت پنل ساخته اید)

 

سپس روی more settings کلیک کنید و در بخش Outgoing Server گزینه My Outgoing server (SMTP) requires authentication را تیک بزنید

تنظیمات outlook در websitepanel