talahost.com / هاست cpanel ایران

هاست cpanel داخل ایران مخصوص سایت های دولتی و سایت هایی که نیاز به سرعت لود بالایی دارند.`

هاست سی پنل ایران

هاست سی پنل ایران

توضیحات مبلغ سفارش

 ٢٠٠ مگابایت هاست cPanel ایران

٨٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ۵٠٠ مگابایت هاست cPanel ایران

١٠٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ١٠٠٠ مگابایت هاست cPanel ایران

١٣٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ٣٠٠٠ مگابایت هاست cPanel ایران

٢١٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ۵٠٠٠ مگابایت هاست cPanel ایران

٣٢٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ١٠٠٠٠ مگابایت هاست cPanel ایران

۴۵٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ٢٠٠٠٠ مگابایت هاست cPanel ایران

٧۵٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش