• آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/06/31
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
 بیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
٧۴٨،۵٠٠
٧۵۴،٧٠٠
٧۵۴،٧٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
۴٢٣،٠٠٠
۴٣٢،٣٠٠
۴٣٢،٣٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١،٢٩٢،۵٠٠
١،٣٠١،٨٠٠
١،٣٠١،٨٠٠
1
۶٢۴،٧٠٠
۶٣۵،۵٠٠
۶٣۵،۵٠٠
1
۶٩۵،٨٠٠
٧٠٢،٠٠٠
٧٠٢،٠٠٠
1
١،٠٢٣،٠٠٠
١،٠٣٨،۵٠٠
١،٠٣٨،۵٠٠
1
۴۶١،٧٠٠
۴٧١،٠٠٠
۴٧١،٠٠٠
1
٢٩۴،٣٠٠
٣١۶،٠٠٠
٣١۶،٠٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١،٣٣٢،٨٠٠
١،٣۴٠،۶٠٠
١،٣۴٠،۶٠٠
1
۶٩۵،٨٠٠
٧٠٢،٠٠٠
٧٠٢،٠٠٠
1
٢٧٨،٨٠٠
٢٨٩،٧٠٠
٢٨٩،٧٠٠
1
۵١٩،٣٠٠
۵٢٧،٠٠٠
۵٢٧،٠٠٠
1
٢١۵،٣٠٠
٢٢١،۵٠٠
٢٢١،۵٠٠
1
٢۴۴،۴٠٠
٢۶٢،٧٠٠
٢۶٢،٧٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
۴۶٣،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
٢٢٨،٩٠٠
٢۴٨،٠٠٠
٢۴٨،٠٠٠
1
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵٧،٣٠٠
۴۶٣،۵٠٠
1
١٧۵،٠٠٠
١٨١،٢٠٠
١٨١،٢٠٠
1
١،٣١۵،٨٠٠
١،٣٢٢،٠٠٠
١،٣٢٢،٠٠٠
1
٢٣٠،٨٠٠
٢٣٧،٠٠٠
٢٣٧،٠٠٠
1
١،٣٧۶،۶٠٠
١،٣٩۵،٨٠٠
١،٣٩۴،٨٠٠
1
۴١٨،۵٠٠
۴۴٩،۵٠٠
۴۴٩،۵٠٠
1
۴٨٠،۵٠٠
۴٩۶،٠٠٠
۴٩۶،٠٠٠
1
٩٩٢،٠٠٠
١،٠٠۴،۴٠٠
١،٠٠۴،۴٠٠
1
٢۴۶،٣٠٠
٢۵٧،١٠٠
٢۵٧،١٠٠
1
۶٨٢،٠٠٠
۶٩٧،۵٠٠
۶٩٧،۵٠٠
1
٣۶۴،٣٠٠
٣٧٢،٠٠٠
٣٧٢،٠٠٠
1
٢۶٨،٠٠٠
٢٧٨،٨٠٠
٢٧٨،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١،٠۵۴،٠٠٠
١،٠۶١،۶٠٠
١،٠۶١،۶٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٣٠٩،٨٠٠
٣٢٠،٧٠٠
٣٢۵،٣٠٠
1
۵۶٢،۵٠٠
۵۶٨،٧٠٠
۵۶٨،٧٠٠
1
٣۵۶،۵٠٠
٣۶٧،۴٠٠
٣٧٠،۵٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴٨٨،٣٠٠
۵٠٠،٧٠٠
۵٠٣،٨٠٠
1
٧۵٩،۵٠٠
٧٧٣،۵٠٠
٧٧٣،۵٠٠
1
٧۵٩،۵٠٠
٧٧٣،۵٠٠
٧٧٣،۵٠٠
1
٧١٩،٠٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٣٣،٣٢۵،٠٠٠
٣٣،٣٢۵،٠٠٠
٣٣،٣٢۵،٠٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۵۴٠،٨٠٠
۵۴٧،٠٠٠
۵۴٧،٠٠٠
1
۵١١،۵٠٠
۵٢۵،۵٠٠
۵٢۵،۵٠٠
1
۵١٩،٣٠٠
۵٢۵،۵٠٠
۵٣١،۵٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٢٩٩،٠٠٠
٢٩٩،٠٠٠
1
١،٣٢٣،۵٠٠
١،٣٣١،٣٠٠
١،٣٣١،٣٠٠
1
۴۴٩،۵٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٣٠٩،٨٠٠
٣٢٠،٧٠٠
٣٢۵،٣٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٧٠٣،۵٠٠
٧١١،٣٠٠
٧١١،٣٠٠
1
١٧۵،٠٠٠
١٨٢،٧٠٠
١٨٢،٧٠٠
1
٧٠٢،٠٠٠
٧١١،٣٠٠
٧١١،٣٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١٨۶،٠٠٠
١٣٠،٠٠٠
١٩۶،٧٠٠
١٣٠،٠٠٠
١٩۶،٧٠٠
1
٢٠۶،٠٠٠
٢١٢،٢٠٠
٢١٢،٢٠٠
1
٣٨٢،٩٠٠
٣٩۶،۶٠٠
٣٩۶،۶٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١۵۴،٨٠٠
١۵٩،۵٠٠
١۶۴،١٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴٢٣،٠٠٠
۴٣٢،٣٠٠
۴٣٢،٣٠٠
1
٩١٩،٠٠٠
٩٢٨،٣٠٠
٩٢٨،٣٠٠
1
١۵١،٧٠٠
١۵٣،٣٠٠
١۵٣،٣٠٠
1
٢٣۶،۴٠٠
٢٣٩،۵٠٠
٢۴٧،٨٠٠
1
۴٢٣،٠٠٠
۴٣٢،٣٠٠
۴٣٢،٣٠٠
1
٣٣٠،٠٠٠
٣۴٠،٨٠٠
٣۴۵،۵٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۵۶٢،۵٠٠
۵٧١،٨٠٠
۵٧١،٨٠٠
1
١،٢٧۵،۵٠٠
١،٢٨١،٧٠٠
١،٢٨١،٧٠٠
1
۴٨٨،٣٠٠
۵٠٢،٠٠٠
۵٠۵،١٠٠
1
٧٠٣،۵٠٠
٧١١،٣٠٠
٧١١،٣٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٧١٩،٠٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۵۴٧،٠٠٠
۵۵٣،٢٠٠
۵۵٣،٢٠٠
1
۶٨۶،۵٠٠
۶٩٢،٧٠٠
۶٩٢،٧٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١،٢٩٢،۵٠٠
١،٣٠١،٨٠٠
١،٣٠١،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۵١١،۵٠٠
۵٢٠،۶٠٠
۵٢٠،۶٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧٨،٠٠٠
٣٧٨،٠٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
١،٢٩٢،۵٠٠
١،٣٠١،٨٠٠
١،٣٠١،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٣٠٧،۴٠٠
٣١۴،۵٠٠
٣١۴،۵٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١۶١،٠٠٠
١٧٠،٣٠٠
١٧٩،۶٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١،٠۵٨،۵٠٠
١،٠۶۶،٢٠٠
١،٠۶۶،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۶٣۵،۵٠٠
۶۴۴،۶٠٠
۶۴۴،۶٠٠
1
١،٢١۵،٠٠٠
١،٢٣۶،٧٠٠
١،٢٢١،٢٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
١۶۵،٧٠٠
٣٧٨،٠٠٠
١۶۵،٧٠٠
٣٧٨،٠٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٣٠٨،٣٠٠
٣١۴،۵٠٠
٣١٩،١٠٠
1
۵،٨٣٢،٧٠٠
۵،٨۴٢،٠٠٠
۵،٨۴٢،٠٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
٨٨٨،٠٠٠
٨٩۴،٢٠٠
٨٩۴،٢٠٠
1
٣٠٧،۴٠٠
٣١۴،۵٠٠
٣١۴،۵٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٩۶٧،٠٠٠
٩٧٣،٢٠٠
٩٧٣،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١،٢٩٢،۵٠٠
١،٣٠١،٨٠٠
١،٣٠١،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٣١۴،۵٠٠
٣٢٠،٧٠٠
٣٢۵،٣٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
٩۶٧،٠٠٠
٩٧٣،٢٠٠
٩٧٣،٢٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٣،٢٩٢،٠٠٠
٣،٣٠۶،٠٠٠
٣،٣٠۶،٠٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١،۴٠٣،۵٠٠
٣۴۵،۵٠٠
١،۴١٠،۵٠٠
٣۴۵،۵٠٠
١،۴١٠،۵٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
١۵۴،٢٠٠
١۶١،۵٠٠
١۶۴،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٢٢٣،٠٠٠
٢٢٧،٧٠٠
٢٢٧،٧٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
٣٠٨،٣٠٠
٣١۶،٠٠٠
٣١۶،٠٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
١،٣٠۶،۵٠٠
١،٣١٢،٧٠٠
١،٣١٢،٧٠٠
1
۶٩١،١٠٠
٧٠٢،٠٠٠
٧٠٢،٠٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
١،٣٩٣،٣٠٠
١،۴٠٢،۶٠٠
١،۴٠٢،۶٠٠
1
٣٧٩،٨٠٠
٣٨٧،۵٠٠
٣٨٧،۵٠٠
1
٢٧١،١٠٠
٢٧٨،٨٠٠
٢٧٨،٨٠٠
1
١،٨۵٠،۵٠٠
١،٨۵٨،٣٠٠
١،٨۵٨،٣٠٠
1
٢۴۶،٣٠٠
٢۵۴،٠٠٠
٢۵۴،٠٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۵٣۴،۶٠٠
۵۴٢،٣٠٠
٧٧۴،٨٠٠
1
٧٣٣،٠٠٠
٧٣٩،٢٠٠
٧٣٩،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١،٣٣٢،٨٠٠
١،٣۴٠،۶٠٠
١،٣۴٠،۶٠٠
1
۵٣۴،۶٠٠
۵۴٢،٣٠٠
۵۴٢،٣٠٠
1
۵۶٢،۵٠٠
۵٧١،٨٠٠
۵٧١،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴٠٧،٧٠٠
۴١٠،٨٠٠
۴١٠،٨٠٠
1
٣٣٠،٠٠٠
٣۴۵،۵٠٠
٣۵٠،١٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٢۴٠،١٠٠
٢۴۶،٣٠٠
٢۴۶،٣٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧٨،٠٠٠
٣٧٨،٠٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٣٠٧،۴٠٠
٣١۴،۵٠٠
٣١۴،۵٠٠
1
١،٢١۵،٠٠٠
١،٢٢١،٢٠٠
١،٢٢١،٢٠٠
1
٣٠٧،۴٠٠
٣١۴،۵٠٠
٣١۴،۵٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
٢۶٣،۵٠٠
٢٧٢،۶٠٠
٢٧٨،٨٠٠
1
۴٨٩،۶٠٠
۴٩۶،٠٠٠
۵٠٣،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴٨٩،۶٠٠
۴٩۶،٠٠٠
۵٠٣،٨٠٠
1
۵٣۴،۶٠٠
۵۴٢،٣٠٠
۵۴٢،٣٠٠
1
٧۵٩،۵٠٠
٧٨٧،۴٠٠
٧٩٠،۵٠٠
1
٣۵١،٩٠٠
٣۶٢،۵٠٠
٣۶٢،۵٠٠
1
۵٣۴،۶٠٠
۵۴٢،٣٠٠
۵۴٢،٣٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٣،٨٩۵،٠٠٠
٣،٩٠١،٢٠٠
٣،٩٠١،٢٠٠
1
٢٢١،٧٠٠
٢٢٣،٠٠٠
٢٢٣،٠٠٠
1
١٩۵،١٠٠
٢٠۶،٠٠٠
٢٠۶،٠٠٠
1
٢٣۶،۴٠٠
٢٣٩،۵٠٠
٢۴۶،٣٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٢٧٧،٣٠٠
٢٨۵،٠٠٠
٢٨۵،٠٠٠
1
۴۴٩،۵٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۶۵۵،۵٠٠
۶۶١،٧٠٠
۶۶١،٧٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
١۵۴،٨٠٠
١۶١،٠٠٠
١۶١،٠٠٠
1
۴۶١،٩٠٠
٨۴،٢٠٠
۴٧۵،٧٠٠
٨۴،٢٠٠
۴٧۵،٧٠٠
1
١٩۵،١٠٠
٢٠۶،٠٠٠
٢٠۶،٠٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١،٠١۵،١٠٠
١،٠٢٢،٨٠٠
١،٠٢٢،٨٠٠
1
۴۴٣،١٠٠
۴۶٣،۵٠٠
۴۶٣،۵٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
٢٨٣،۵٠٠
٢٩٩،٠٠٠
٣٠٣،۶٠٠
1
١،٢١۵،٠٠٠
١،٢٢١،٢٠٠
١،٢٢١،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٢۵٢،۵٠٠
٢۶١،٨٠٠
٢۶١،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١،٠١٨،۵٠٠
٢٢٧،٧٠٠
١،٠۵٣،٨٠٠
٢٢٧،٧٠٠
١،٠۵٣،٨٠٠
1
٢١۵،٠٠٠
٢٢١،۵٠٠
٢٢١،۵٠٠
1
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٢٠٩،٣٠٠
۶٨،٠٠٠
٢١٧،٠٠٠
۶٨،٠٠٠
٢١٧،٠٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
٩٠٣،۵٠٠
٩٠٩،٧٠٠
٩٠٩،٧٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٣٠٧،۴٠٠
٣١۴،۵٠٠
٣١۴،۵٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۵۶٢،۵٠٠
۵٧١،٨٠٠
۵٧١،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧٨،٠٠٠
٣٧٨،٠٠٠
1
۶۴٠،٠٠٠
۶۴۶،٢٠٠
۶۴۶،٢٠٠
1
٢٢٧،٧٠٠
٢٣٧،٠٠٠
٢٣٧،٠٠٠
1
٣٠٧،۴٠٠
٣١۴،۵٠٠
٣١۴،۵٠٠
1
۴١٠،٨٠٠
۴١۶،٨٠٠
۴١۶،٨٠٠
1
٧٣٣،٠٠٠
٧٣٩،٢٠٠
٧٣٩،٢٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٨١۶،٧٠٠
٨٢۶،٠٠٠
٨٢۶،٠٠٠
1
۴٠٧،٧٠٠
۴١٧،٠٠٠
۴١٧،٠٠٠
1
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
٣۴،٨٧۵،٠٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
٧٣٣،٠٠٠
٧٣٩،٢٠٠
٧٣٩،٢٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٩،٨٠٠
۴٨٩،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴٨۵،٠٠٠
۴٩١،٢٠٠
۴٩١،٢٠٠
1
۴۶١،٧٠٠
١٣۴،٧٠٠
۴٧٧،٢٠٠
١٣۴،٧٠٠
۴٧٧،٢٠٠
1
۵٧٨،٠٠٠
۵٨۴،٢٠٠
۵٨۴،٢٠٠
1
٣٠٨،٣٠٠
٣١۴،۵٠٠
٣١۴،۵٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
١٣٠،٠٠٠
٨۴،۵٠٠
١۵۴،٨٠٠
٨۴،۵٠٠
١۵۴،٨٠٠
1
٧٧٣،٣٠٠
١۶۵،٧٠٠
٧٩۶،۵٠٠
١۶۵،٧٠٠
٧٩۶،۵٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧٨،٠٠٠
٣٧٨،٠٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
۶٨۶،۵٠٠
۶٩٢،٧٠٠
۶٩٢،٧٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
٧٠٢،٠٠٠
٢٣٢،٣٠٠
٧١١،٣٠٠
٢٣٢،٣٠٠
٧١١،٣٠٠
1
٢٨٣،۵٠٠
٢٩٩،٠٠٠
٣٠٣،۶٠٠
1
٢۴۶،٣٠٠
٢۵۴،٠٠٠
٢۵۴،٠٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٩،٠١٠،٠٠٠
٩،٠٣۶،٣٠٠
٩،٠٣۶،٣٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٣٠٠،۵٠٠
٣٠٠،۵٠٠
1
١،٢٩٢،۵٠٠
١،٣٠١،٨٠٠
١،٣٠١،٨٠٠
1
٢٩٢،٨٠٠
٢٩٩،٠٠٠
٢٩٩،٠٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١۴٨،۶٠٠
١۵٣،٣٠٠
١۵٣،٣٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٧٠۶،٣٠٠
٧٣٧،٣٠٠
٧٣۶،٣٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
١،۶١٢،٠٠٠
١،۶٣۵،٣٠٠
١،۶٣۵،٣٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۵٠۵،١٠٠
۵١١،٣٠٠
۵١۴،۴٠٠
1
١٩٩،٨٠٠
٢٠٩،١٠٠
٢٠٩،١٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۶۴٠،٠٠٠
۶۴۶،٢٠٠
۶۴۶،٢٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٣۶۵،۶٠٠
٣٧١،٨٠٠
٣٧١،٨٠٠
1
٧١٧،۵٠٠
٧٢۶،٨٠٠
٧٢۶،٨٠٠
1
٢۵٢،۵٠٠
٢۶١،٨٠٠
٢۶١،٨٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١،٠۴٣،٠٠٠
١،٠۴٩،٢٠٠
١،٠۴٩،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
٣٧٢،٠٠٠
١١۶،١٠٠
٣٨٢،٧٠٠
١١۶،١٠٠
٣٨٢،٧٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
١۵٣،٣٠٠
١۵٩،۵٠٠
١۵٩،۵٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠
1
٣٩٨،۴٠٠
۴١٢،١٠٠
۴١٢،١٠٠
1
٣٩٣،۵٠٠
۴٠١،٣٠٠
۴٠١،٣٠٠
1
١٨۶،٠٠٠
١٩۶،٧٠٠
١٩۶،٧٠٠
1
۴۵۴،٠٠٠
۴۶٠،٢٠٠
۴۶٠،٢٠٠
1
۴۴۴،٩٠٠
۴۵۵،۵٠٠
۴۵۵،۵٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد
* دامنه های ستاره دار معمولا تا ۳ روز پس از ثبت قابل لغو هستند. هزینه با کسر کارمزد توسط رجیسترار برگشت داده میشود. برای بررسی شرایط لغو و حذف دامنه به بخش ثبت دامنه تیکت ارسال کنید.