• آخرین بروز رسانی در تاریخ 1396/04/01
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
برای دیگر پسوندها تماس بگیریدبیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١١٩،۴٠٠
١١٩،۴٠٠
١١٩،۴٠٠
1
۴١٧،٩٠٠
۴٣٣،٨٠٠
۴٣٣،٨٠٠
1
۶٣،۶٠٠
۶۵،٢٠٠
۶۵،٢٠٠
1
٢٧٨،۶٠٠
٢٨۴،۵٠٠
٢٨۴،۵٠٠
1
٩١،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
1
۴۴،٩٠٠
۴۶،٠٠٠
۴٨،۵٠٠
1
٩١،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
1
۴٣،٨٠٠
۴۶،٩٠٠
۴۶،٩٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
1
۶۶،۵٠٠
۶٩،٧٠٠
۶٩،٧٠٠
1
٣۵٣،٢٠٠
٣۵٨،٢٠٠
٣۵٨،٢٠٠
1
٩١،۵٠٠
٨،٨٠٠
٩۵،۵٠٠
٨،٨٠٠
٩۵،۵٠٠
1
٩١،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
1
١٨٧،١٠٠
١٩١،٠٠٠
١٩١،٠٠٠
1
٣٩،۴٠٠
۴٠،٢٠٠
۴١،٠٠٠
1
١۴٢،٩٠٠
۵١،٣٠٠
١۴۴،٨٠٠
۵١،٣٠٠
١۴۴،٨٠٠
1
٩١،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
1
۴٨،٩٠٠
٢١،١٠٠
۵١،٧٠٠
٢١،١٠٠
۵١،٧٠٠
1
۵٩،٧٠٠
۶٢،۴٠٠
۶٢،۴٠٠
1
١۶۵،٠٠٠
١٧١،٠٠٠
١٧۵،٠٠٠
1
٩١،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
1
٩١،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
1
٩١،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
٩۵،۵٠٠
1
٧٣،۴٠٠
٧٣،۴٠٠
٧٩،۶٠٠
1
٩٢،۴٠٠
٩۵،٢٠٠
١٠١،٨٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
٣٠،٩٠٠
٣٢،٨٠٠
٣١،٨٠٠
1
٣٢،۶٠٠
٣٣،٠٠٠
٣٣،٨٠٠
1
۴۴،٨٠٠
۴۵،۶٠٠
۴٧،٧٠٠
1
٩١،۵٠٠
١٢،٧٠٠
٩۵،۵٠٠
١٢،٧٠٠
٩۵،۵٠٠
1
٢٧،٢٠٠
٢٧،۶٠٠
٢٧،٠٠٠
1
۶٣،٧٠٠
۶٧،٧٠٠
۶٧،٧٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
۶٣،۶٠٠
۶۵،٢٠٠
۶۵،٢٠٠
1
٢٩١،٢٠٠
٢٩۵،٢٠٠
٢٩۶،٠٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
٢٩،٨٠٠
٣١،٨٠٠
٣٢،۶٠٠
1
۴١،٨٠٠
۴۵،٣٠٠
۴۵،٧٠٠
1
١۶٧،٢٠٠
١۶٧،٢٠٠
١۶٧،٢٠٠
1
٣،۵٠٠
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
1
۶٢،۴٠٠
۶۵،٢٠٠
۶۵،٢٠٠
1
٧٢،۴٠٠
٣٢،۶٠٠
٧٣،٢٠٠
٣٢،۶٠٠
٧۵،۶٠٠
1
٩١،۵٠٠
٩٧،۵٠٠
٩٧،۵٠٠
1
٩١،۵٠٠
٨،٨٠٠
٩۵،۵٠٠
٨،٨٠٠
٩۵،۵٠٠
1
٢٢۴،٠٠٠
٢٢٩،۶٠٠
٢٣٠،٨٠٠
1
٣٩،۶٠٠
٢١،۵٠٠
۴٠،۴٠٠
٢١،۵٠٠
۵٨،٩٠٠
1
٣١،٨٠٠
٣٣،٠٠٠
٣٣،۴٠٠
1
۴٢،٠٠٠
۴٢،٨٠٠
۴٣،٧٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
۶٧،۶٠٠
٧٠،۴٠٠
٧٠،۴٠٠
1
١١۵،۴٠٠
١١٩،۴٠٠
١١٩،۴٠٠
1
۴۵،٣٠٠
۴۶،١٠٠
۴۶،۵٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
٩٨،٣٠٠
١٠٣،١٠٠
١٠٣،١٠٠
1
۶٢،۵٠٠
۶۶،٨٠٠
۶۶،٨٠٠
1
٢٢١،٧٠٠
٢٢٢،٨٠٠
٢٣٩،٧٠٠
1
۴٨،٨٠٠
١۶،٧٠٠
۵٠،٨٠٠
١۶،٧٠٠
۵۴،۵٠٠
1
٢۶،٢٠٠
٢٧،٨٠٠
٢٨،۶٠٠
1
۶٠،٠٠٠
۶٢،٧٠٠
۶١،٧٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١١٩،۴٠٠
۴٢،۵٠٠
١٢٣،۴٠٠
۴٢،۵٠٠
١٢٣،۴٠٠
1
٩۴،٧٠٠
٩۴،٧٠٠
٩۴،٧٠٠
1
٢٩،۴٠٠
٢١،١٠٠
٣١،٨٠٠
٢١،١٠٠
٣١،٨٠٠
1
١٨٧،١٠٠
۴٢،۵٠٠
١٩٣،٠٠٠
۴٢،۵٠٠
١٩٣،٠٠٠
1
۶۶،٠٠٠
۶٩،٢٠٠
۶٩،٢٠٠
1
١۵٩،٢٠٠
١۶٣،٢٠٠
١۶٣،٢٠٠
1
۶٣،٧٠٠
۶٨،۵٠٠
۶٨،۵٠٠
1
٣٩٨،٠٠٠
۴٣،٣٠٠
۴٣،٧٠٠
1
٩٨،۵٠٠
١٠٢،۵٠٠
١٠١،۵٠٠
1
٩۵،۵٠٠
٩٩،۵٠٠
٩٩،۵٠٠
1
۴۵٧،٧٠٠
۴۶۵،٧٠٠
۴۶۵،٧٠٠
1
١٠٣،۴٠٠
١٠۵،٠٠٠
١٠۵،٨٠٠
1
٣۵،٠٠٠
٣۶،٢٠٠
٣۶،۶٠٠
1
۶۴،۵٠٠
٢٩،۴٠٠
۶٧،۶٠٠
٢٩،۴٠٠
۶٨،۴٠٠
1
٢۴،۴٠٠
٢۵،۶٠٠
٢۴،۶٠٠
1
٧٩،۶٠٠
٢٩،٨٠٠
٨٣،۵٠٠
٢٩،٨٠٠
٨۵،۵٠٠
1
٣٨،١٠٠
٣،٩٠٠
٣٨،۶٠٠
٣،٩٠٠
۴١،۴٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد