• آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/02/28
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
برای دیگر پسوندها تماس بگیریدبیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٣٠٢،٣٠٠
٣٠٧،۵٠٠
٣٠٧،۵٠٠
1
۴٩۵،٠٠٠
۵٠٢،۵٠٠
۵٠٢،۵٠٠
1
١۴٢،۴٠٠
١۵٢،٩٠٠
١۵٢،٩٠٠
1
۶۴۴،٩٠٠
۶۴٨،٧٠٠
۶۴٨،٧٠٠
1
٢۵١،٣٠٠
٢۵۵،٠٠٠
٢۵۵،٠٠٠
1
١١٨،٣٠٠
١٢٧،١٠٠
١٢٧،١٠٠
1
٢٢۴،٣٠٠
٢٣٢،۵٠٠
٢٣٢،۵٠٠
1
١١٠،٨٠٠
١٢٠،٠٠٠
١٢٠،٠٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
٢١۵،٣٠٠
٢٢١،٣٠٠
٢٢۴،٣٠٠
.bi *
1
۶۶۶،۶٠٠
۶٧۵،٩٠٠
۶٧۴،٩٠٠
1
٢٠٢،۵٠٠
٢١٧،۵٠٠
٢١٧،۵٠٠
1
٢٣٢،۵٠٠
٢۴٠،٠٠٠
٢۴٠،٠٠٠
1
۴٨٠،٠٠٠
۴٨۶،٠٠٠
۴٨۶،٠٠٠
1
١١٩،٢٠٠
١٢۴،۴٠٠
١٢۴،۴٠٠
1
٣٣٠،٠٠٠
٣٣٧،۵٠٠
٣٣٧،۵٠٠
1
١٧۶،٣٠٠
١٨٠،٠٠٠
١٨٠،٠٠٠
1
١٢٩،٧٠٠
١٣۴،٩٠٠
١٣۴،٩٠٠
1
١۴٩،٩٠٠
١۵۵،٢٠٠
١۵٧،۴٠٠
1
١٧٢،۵٠٠
١٧٧،٨٠٠
١٧٩،٣٠٠
1
٢٣۶،٣٠٠
٢۴٢،٣٠٠
٢۴٣،٨٠٠
1
٣۶٧،۵٠٠
٣٧۴،٣٠٠
٣٧۴،٣٠٠
1
٣۶٧،۵٠٠
٣٧۴،٣٠٠
٣٧۴،٣٠٠
1
٢۴٧،۵٠٠
٢۵۴،٣٠٠
٢۵۴،٣٠٠
1
٢۵١،٣٠٠
٢۵۴،٣٠٠
٢۵٧،٢٠٠
1
٢١٧،۵٠٠
٢٢٢،٧٠٠
٢٢٢،٧٠٠
1
١۴٩،٩٠٠
١۵۵،٢٠٠
١۵٧،۴٠٠
1
٩٠،٠٠٠
٩۵،٢٠٠
٩۵،٢٠٠
1
١٨۵،٣٠٠
١٩١،٩٠٠
١٩١،٩٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٧۴،٩٠٠
٧٧،٢٠٠
٧٩،۴٠٠
1
٧٣،۴٠٠
٧۴،٢٠٠
٧۴،٢٠٠
1
١١۴،۴٠٠
١١۵،٩٠٠
١١٩،٩٠٠
1
١۵٩،٧٠٠
١۶۴،٩٠٠
١۶٧،٢٠٠
1
٢٣۶،٣٠٠
٢۴٢،٩٠٠
٢۴۴،۴٠٠
1
٢۴٧،۵٠٠
٢۵١،٩٠٠
٢۵١،٩٠٠
1
٧٧،٩٠٠
٨٢،۴٠٠
٨۶،٩٠٠
.fi *
1
٣٠٧،۵٠٠
٣١١،٩٠٠
٣١١،٩٠٠
1
١۶۴،٢٠٠
١۶٧،٢٠٠
١۶٩،۴٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١۶٧،٢٠٠
١٧٠،٢٠٠
١٧٢،۴٠٠
1
۶٧٩،١٠٠
۶٨٢،۵٠٠
۶٨٢،۵٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٧۴،۶٠٠
٧٨،٢٠٠
٧٩،٧٠٠
1
١٠٧،٩٠٠
١١٠،٢٠٠
١١٠،٢٠٠
1
٣٣۴،۴٠٠
٣٣٩،٧٠٠
٣٣٩،٧٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
١٨٣،٨٠٠
١٨٧،۵٠٠
١٨٧،۵٠٠
1
١٩٧،٣٠٠
١٩٨،٨٠٠
١٩٨،٨٠٠
1
١۵٩،٧٠٠
١۶٧،٢٠٠
١۶٩،۴٠٠
1
١١۶،٢٠٠
١١٩،٢٠٠
١١٩،٢٠٠
1
١٢٧،۵٠٠
١٣١،٩٠٠
١٣۴،٩٠٠
1
٢٣۶،٩٠٠
٢۴٠،٠٠٠
٢۴٣،٨٠٠
1
٢٣۶،٩٠٠
٢۴٠،٠٠٠
٢۴٣،٨٠٠
1
٣۶٧،۵٠٠
٣٨١،٠٠٠
٣٨٢،۵٠٠
1
١٧٠،٣٠٠
١٧۵،۴٠٠
١٧۵،۴٠٠
1
١٣١،٢٠٠
١٣۴،٩٠٠
١٣۴،٩٠٠
1
٩۴،۴٠٠
٩٩،٧٠٠
٩٩،٧٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٢١٧،۵٠٠
٢٢٢،٧٠٠
٢٢٢،٧٠٠
1
٢٢٣،۵٠٠
٢٣٠،٢٠٠
٢٣٠،٢٠٠
1
٩۴،۴٠٠
٩٩،٧٠٠
٩٩،٧٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٢١۴،۴٠٠
٢٢۴،٣٠٠
٢٢۴،٣٠٠
1
١٣٧،٢٠٠
١۴۴،٧٠٠
١۴۶،٩٠٠
1
۴٩٢،٨٠٠
۵٠٩،٩٠٠
۵٠٩،٩٠٠
1
٩٧،۵٠٠
١٠۴،٠٠٠
١٠۴،٩٠٠
1
٧۵،٠٠٠
٨٢،۵٠٠
٨٢،۵٠٠
1
١٣٣،٧٠٠
١٣٨،٧٠٠
١٣٨،٧٠٠
1
٢٣٢،۵٠٠
٢۴٣،٨٠٠
٢۴٧،۵٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
.se *
1
١۶٧،٣٠٠
١٧٩،٣٠٠
١٧٩،٣٠٠
1
٢۶٢،۵٠٠
٢٧٠،٠٠٠
٢٧٠،٠٠٠
1
٢٢٣،۴٠٠
٢٣٠،٩٠٠
٢٣٠،٩٠٠
1
۶٢،٩٠٠
٧۴،٩٠٠
٧۴،٩٠٠
1
۴١٢،۵٠٠
۴٣٨،٨٠٠
۴٣٨،٨٠٠
1
١٩١،٩٠٠
١٩٧،٩٠٠
١٩٧،٩٠٠
1
٣٧۵،٠٠٠
٣٩٠،٠٠٠
٣٩٠،٠٠٠
1
١٣٧،٢٠٠
١۴۴،٧٠٠
١۴۶،٩٠٠
1
١،١٢۵،٠٠٠
١٣۴،٢٠٠
١٣۴،٩٠٠
1
٧٩،۴٠٠
٨١،٧٠٠
٨١،٧٠٠
1
٣۴٢،٣٠٠
٣۵٧،٣٠٠
٣۵۶،٣٠٠
1
١٨٧،۵٠٠
١٩۵،٠٠٠
١٩۵،٠٠٠
1
٧۵٧،۵٠٠
٧۶٨،٨٠٠
٧۶٨،٨٠٠
1
٣٠۶،٨٠٠
٣١٢،٧٠٠
٣١٢،٧٠٠
1
٩۶،٧٠٠
١٠١،٢٠٠
١٠١،٢٠٠
1
١٨٧،۵٠٠
١٩۵،٠٠٠
١٩۵،٠٠٠
1
١٠١،٣٠٠
١٠٧،٢٠٠
١٠٧،٢٠٠
1
١٩٢،٨٠٠
١٩٩،۴٠٠
١٩٩،۴٠٠
1
٢٢٣،۴٠٠
٢٢٨،٧٠٠
٢٢٨،٧٠٠
1
٩٧،۵٠٠
١٠۴،٢٠٠
١٠۴،٢٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد
* دامنه های ستاره دار معمولا تا ۳ روز پس از ثبت قابل لغو هستند. هزینه با کسر کارمزد توسط رجیسترار برگشت داده میشود. برای بررسی شرایط لغو و حذف دامنه به بخش ثبت دامنه تیکت ارسال کنید.