• آخرین بروز رسانی در تاریخ 1395/12/08
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
برای دیگر پسوندها تماس بگیریدبیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
١١٧۶٠٠
١١٧۶٠٠
١١٧۶٠٠
1
۶٢٧٠٠
۶۴٢٠٠
۶۴٢٠٠
1
٢٧۴۴٠٠
٢٨٠٢٠٠
٢٨٠٢٠٠
1
٩٠٢٠٠
٩۴١٠٠
٩۴١٠٠
1
۴۴٢٠٠
۴۵۴٠٠
۴٧٧٠٠
1
٩٠٢٠٠
٩۴١٠٠
٩۴١٠٠
1
۴٣١٠٠
۴۶٢٠٠
۴۶٢٠٠
1
۴٠٠٠
۴٠٠٠
۴٠٠٠
1
۶۵۵٠٠
۶٨۶٠٠
۶٨۶٠٠
1
٩٠٢٠٠
٨۶٠٠
٩۴١٠٠
٨۶٠٠
٩۴١٠٠
1
٩٠٢٠٠
٩۴١٠٠
٩۴١٠٠
1
١٨۴٢٠٠
١٨٨١٠٠
١٨٨١٠٠
1
٣٨٨٠٠
٣٩۶٠٠
۴٠٣٠٠
1
٩٠٢٠٠
٩۴١٠٠
٩۴١٠٠
1
۵٨٨٠٠
۶١۵٠٠
۶١۵٠٠
1
١۶٢۵٠٠
١۶٨۴٠٠
١٧٢٣٠٠
1
٩٠٢٠٠
٩۴١٠٠
٩۴١٠٠
1
٩٠٢٠٠
٩۴١٠٠
٩۴١٠٠
1
٩٠٢٠٠
٩۴١٠٠
٩۴١٠٠
1
٧٢٣٠٠
٧٢٣٠٠
٧٨۴٠٠
1
٩١٠٠٠
٩٣٨٠٠
١٠٠٢٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
٣٢١٠٠
٣٢۵٠٠
٣٣٣٠٠
1
۴۴١٠٠
۴۴٩٠٠
۴٧٠٠٠
1
٩٠٢٠٠
٨۶٠٠
٩۴١٠٠
٨۶٠٠
٩۴١٠٠
1
٢۵٨٠٠
٢۶٢٠٠
٢۶۶٠٠
1
۶٢٧٠٠
۶۶۶٠٠
۶۶۶٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
۶٢٧٠٠
۶۴٢٠٠
۶۴٢٠٠
1
٢٨۶٨٠٠
٢٩٠٧٠٠
٢٩١۵٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
٢٩۴٠٠
١٣٠٠٠
٣١٣٠٠
١٣٠٠٠
٣٢١٠٠
1
۴١٢٠٠
۴۴۶٠٠
۴۵٠٠٠
1
٣۵٠٠
۴٠٠٠
۴٠٠٠
1
٧١٣٠٠
٧٢٠٠٠
٧۴۴٠٠
1
٩٠٢٠٠
٩۶٠٠٠
٩۶٠٠٠
1
٩٠٢٠٠
١۴٩٠٠
٩۴١٠٠
١۴٩٠٠
٩۴١٠٠
1
٢٢٠٧٠٠
٢٢۶١٠٠
٢٢٧٣٠٠
1
٣٩٠٠٠
٢١١٠٠
٣٩٧٠٠
٢١١٠٠
۵٨٠٠٠
1
٣١٣٠٠
٣٢۵٠٠
٣٢٩٠٠
1
۴١۴٠٠
۴٢١٠٠
۴٣١٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
١١٣٧٠٠
١٢٧٠٠
١١٧۶٠٠
١٢٧٠٠
١١٧۶٠٠
1
۴۴۶٠٠
۴۵۴٠٠
۴۵٨٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
٩۶٨٠٠
١٠١۵٠٠
١٠١۵٠٠
1
۶١۵٠٠
۶۵٨٠٠
۶۵٨٠٠
1
٢١٨۴٠٠
٢١٩۵٠٠
٢٣۶١٠٠
1
۴٨١٠٠
١۶۴٠٠
۵٠١٠٠
١۶۴٠٠
۵٣٧٠٠
1
٢۵٨٠٠
٢٧۴٠٠
٢٨٢٠٠
1
۵٨١٠٠
۶٠٧٠٠
۶٠٧٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
١١٧۶٠٠
١٢١۵٠٠
١٢١۵٠٠
1
٩٣٣٠٠
٧٨٠٠
٩٣٣٠٠
٧٨٠٠
٩٣٣٠٠
1
٢٩٠٠٠
٣١٣٠٠
٣١٣٠٠
1
١٨۴٢٠٠
٣۵٢٠٠
١٩٠١٠٠
٣۵٢٠٠
١٩٠١٠٠
1
١۵۶٨٠٠
١٢٩٠٠
١۶٠٧٠٠
١٢٩٠٠
١۶٠٧٠٠
1
۶٢٧٠٠
۶٧۴٠٠
۶٧۴٠٠
1
٣٩٢٠٠٠
۴٢٧٠٠
۴٣١٠٠
1
٩۴١٠٠
٩٨٠٠٠
٩٨٠٠٠
1
١٠١٩٠٠
١٠٣۴٠٠
١٠۴٢٠٠
1
٣٣۵٠٠
٣۴٧٠٠
٣۶٠٠٠
1
۶٣۵٠٠
٧٨٠٠
۶۶۶٠٠
٧٨٠٠
۶٧۴٠٠
1
٢٣١٠٠
٢۴٣٠٠
٢۴٣٠٠
1
٧٨۴٠٠
٢٨٧٠٠
٨٢٣٠٠
٢٨٧٠٠
٨۴٢٠٠
1
٣۶۵٠٠
۴٣٠٠
٣٧٠٠٠
۴٣٠٠
۴٠٧٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد