• آخرین بروز رسانی در تاریخ 1396/07/17
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
برای دیگر پسوندها تماس بگیریدبیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١۵٣،٠٠٠
١۵٧،٣٠٠
١۵٧،٣٠٠
1
٢۶٣،۵٠٠
٢۶٧،٨٠٠
٢۶٧،٨٠٠
1
٧۶،۵٠٠
٨٢،۴٠٠
٨٢،۴٠٠
1
٣۴۴،٢٠٠
٣۵٠،۶٠٠
٣۵٠،۶٠٠
1
١٣١،٨٠٠
١٣١،٨٠٠
١٣۶،٠٠٠
1
۶٢،٨٠٠
۶٨،٠٠٠
۶٨،٠٠٠
1
١١٩،٠٠٠
١٢۵،۴٠٠
١٢٧،١٠٠
1
۶٢،٨٠٠
۶٨،٠٠٠
۶٨،٠٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
1
١١٣،۵٠٠
١١۶،٩٠٠
١١۶،٩٠٠
.bi *
1
٣٧٨،٢٠٠
٣٨٣،۵٠٠
٣٨٢،۵٠٠
1
١٠۶،٣٠٠
١١۴،٨٠٠
١١۴،٨٠٠
1
١١٩،٠٠٠
١٣١،٨٠٠
١٣١،٨٠٠
1
٢۵۵،٠٠٠
٢۶٧،٨٠٠
٢۶٧،٨٠٠
1
۵٩،٠٠٠
۶٣،٧٠٠
۶٣،٧٠٠
1
١٧٠،٠٠٠
١٧٨،۵٠٠
١٧٨،۵٠٠
1
٨٩،٣٠٠
۵۴،٨٠٠
٩٣،۵٠٠
۵۴،٨٠٠
٩٣،۵٠٠
1
۶۵،٠٠٠
۶٨،٠٠٠
۶٨،٠٠٠
1
٧۶،۵٠٠
٧٩،۴٠٠
٧٩،۴٠٠
1
٨۵،٠٠٠
٨٩،٣٠٠
٨٩،٣٠٠
1
١١٩،٠٠٠
١٢٧،۵٠٠
١٢٧،۵٠٠
1
١٩۵،۵٠٠
٢٠۴،٠٠٠
٢٠۴،٠٠٠
1
١٩١،٣٠٠
٢٠۴،٠٠٠
٢٠۴،٠٠٠
1
١٢٧،۵٠٠
١٣١،٨٠٠
١٣١،٨٠٠
1
٧۴،٣٠٠
٧٩،۴٠٠
٧٩،۴٠٠
1
٩۶،۵٠٠
۵۴،٨٠٠
١٠١،٢٠٠
۵۴،٨٠٠
١٠١،۶٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
٣٧،١٠٠
٣٩،٣٠٠
٣٨،٣٠٠
1
٣۶،۵٠٠
٣٨،٢٠٠
٣٨،٢٠٠
1
۵۶،٣٠٠
۵٧،٢٠٠
۵٩،۵٠٠
1
٧٧،٧٠٠
٨٠،٣٠٠
٨٠،٣٠٠
1
١١٩،٠٠٠
١٢٣،٣٠٠
١٢٣،٣٠٠
1
٣٣،۵٠٠
٣۶،٩٠٠
٣٧،۴٠٠
1
٧۶،۵٠٠
٨٠،٨٠٠
٨٠،٨٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
٧۶،۵٠٠
٨٠،٨٠٠
٨٠،٨٠٠
1
٣۶١،٣٠٠
٩١،٣٠٠
٣۶۵،۵٠٠
٩١،٣٠٠
٣۶٩،٨٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
٣۶،١٠٠
٣٩،١٠٠
۴٠،۴٠٠
1
۵۵،٣٠٠
٨،٩٠٠
۵٧،۴٠٠
٨،٩٠٠
۵٩،١٠٠
1
١٧٨،۵٠٠
١٧٨،۵٠٠
١٧٨،۵٠٠
1
٣،۵٠٠
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
1
٧۵،٢٠٠
٨٠،٣٠٠
٨٠،٣٠٠
1
۶٣،٨٠٠
۴۶،٣٠٠
۶٧،٢٠٠
۴۶،٣٠٠
۶٨،٩٠٠
1
١١٩،٠٠٠
١٢٧،۵٠٠
١٢٧،۵٠٠
1
١١٩،٠٠٠
١٢٧،۵٠٠
١٢٧،۵٠٠
1
١٩۵،۵٠٠
٢٠٣،٢٠٠
٢٠۴،٠٠٠
1
٨۵،٠٠٠
٨٩،٣٠٠
٩٠،١٠٠
1
۶٣،٨٠٠
۶٨،٠٠٠
۶٨،٠٠٠
1
۴۶،٣٠٠
۴٨،٩٠٠
۴٨،٩٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١٠۶،٢٠٠
١١٠،۵٠٠
١١٠،۵٠٠
1
١١٠،۵٠٠
٢٢،٧٠٠
١٢٣،٣٠٠
٢٢،٧٠٠
١٢٣،٣٠٠
1
۴٨،۴٠٠
۴٩،٣٠٠
۴٩،٧٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١١٧،٧٠٠
١٢٧،١٠٠
١٢٧،١٠٠
1
٧۵،٢٠٠
٧٩،٩٠٠
٧٩،٩٠٠
1
٢٧٩،٣٠٠
۶٣،٧٠٠
٢٨٩،٠٠٠
۶٣،٧٠٠
٢٨٩،٠٠٠
1
۵۵،٣٠٠
٨،٩٠٠
۵٨،٩٠٠
٨،٩٠٠
۵٩،۵٠٠
1
۴٢،۵٠٠
۴۶،٨٠٠
۴۶،٨٠٠
1
٧۵،٨٠٠
٧٨،۶٠٠
٧٨،۶٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
.se *
1
٩۴،٨٠٠
١٠١،۶٠٠
١٠١،۶٠٠
1
١۴٨،٨٠٠
۴۵،۴٠٠
١۵٣،٠٠٠
۴۵،۴٠٠
١۵٣،٠٠٠
1
١٢۶،۶٠٠
٣۶،٩٠٠
١٣٠،٩٠٠
٣۶،٩٠٠
١٣٠،٩٠٠
1
٣۵،٧٠٠
٢٢،٧٠٠
۴٢،۵٠٠
٢٢،٧٠٠
۴٢،۵٠٠
1
٢٣٣،٨٠٠
۴۵،۴٠٠
٢۴٨،۶٠٠
۴۵،۴٠٠
٢۴٨،۶٠٠
1
١٠٨،٨٠٠
١١٢،٢٠٠
١١٢،٢٠٠
1
٢١٢،۵٠٠
۶٣،٣٠٠
٢٢١،٠٠٠
۶٣،٣٠٠
٢٢١،٠٠٠
1
٧۶،۵٠٠
٨١،۶٠٠
٨١،۶٠٠
1
۴٢۵،٠٠٠
۶٧،۵٠٠
۶٨،٠٠٠
1
۴۵،٠٠٠
١٨،٢٠٠
۴۶،٣٠٠
١٨،٢٠٠
۴۶،٣٠٠
1
١٩۴،۴٠٠
٢٠٢،٩٠٠
٢٠١،٩٠٠
1
١٠۶،٣٠٠
١١٠،۵٠٠
١١٠،۵٠٠
1
۴١٣،٣٠٠
۴٢١،٨٠٠
۴٢٠،٨٠٠
1
١۶١،١٠٠
١۶۵،٨٠٠
١۶٩،٢٠٠
1
۴٣،۵٠٠
۴٧،٨٠٠
۴۶،٨٠٠
1
١٠۶،٣٠٠
٣١،۴٠٠
١١٠،۵٠٠
٣١،۴٠٠
١١٠،۵٠٠
1
۴٣،۵٠٠
۴٧،٨٠٠
۴۶،٨٠٠
1
١٠۶،٣٠٠
١١٠،۵٠٠
١١٠،۵٠٠
1
۵١،٠٠٠
٩،١٠٠
۵٣،۵٠٠
٩،١٠٠
۵۴،٨٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد
* دامنه های ستاره دار معمولا تا ۳ روز پس از ثبت قابل لغو هستند. هزینه با کسر کارمزد توسط رجیسترار برگشت داده میشود. برای بررسی شرایط لغو و حذف دامنه به بخش ثبت دامنه تیکت ارسال کنید.