• آخرین بروز رسانی در تاریخ 1396/09/19
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
برای دیگر پسوندها تماس بگیریدبیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١۵٨،۴٠٠
١۶٢،٨٠٠
١۶٢،٨٠٠
1
٢٧٢،٨٠٠
٢٧٧،٢٠٠
٢٧٧،٢٠٠
1
٧٩،٢٠٠
٨۵،٣٠٠
٨۵،٣٠٠
1
٣۵۶،۴٠٠
٣۶٣،٠٠٠
٣۶٣،٠٠٠
1
١٣۶،۴٠٠
١۴٠،٨٠٠
١۴٠،٨٠٠
1
۶۵،٠٠٠
٧٠،۴٠٠
٧٠،۴٠٠
1
١٢٣،٢٠٠
١٢٩،٨٠٠
١٣١،۶٠٠
1
۶۵،٠٠٠
٧٠،۴٠٠
٧٠،۴٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
1
١١٧،۵٠٠
١٢١،٠٠٠
١٢٢،٨٠٠
.bi *
1
٣٩١،۵٠٠
٣٩٧،٠٠٠
٣٩۶،٠٠٠
1
١١٠،٠٠٠
١١٨،٨٠٠
١١٨،٨٠٠
1
١٢٣،٢٠٠
١٣۶،۴٠٠
١٣۶،۴٠٠
1
٢۶۴،٠٠٠
٢٧٧،٢٠٠
٢٧٧،٢٠٠
1
۶١،١٠٠
۶۶،٠٠٠
۶۶،٠٠٠
1
١٧۶،٠٠٠
١٨۴،٨٠٠
١٨۴،٨٠٠
1
٩٢،۴٠٠
۵۶،٧٠٠
٩۶،٨٠٠
۵۶،٧٠٠
٩٩،٠٠٠
1
۶٧،٣٠٠
٧٠،۴٠٠
٧٠،۴٠٠
1
٧٩،٢٠٠
٨٢،٢٠٠
٨٣،۶٠٠
1
٨٨،٠٠٠
٩٢،۴٠٠
٩۴،١٠٠
1
١٢٣،٢٠٠
١٣٢،٠٠٠
١٣٢،٠٠٠
1
٢٠٢،۴٠٠
٢١١،٢٠٠
٢١١،٢٠٠
1
٢٠٢،۴٠٠
٢١١،٢٠٠
٢١١،٢٠٠
1
١٣٣،٣٠٠
١٣٧،٧٠٠
١۴٠،٨٠٠
1
٧٩،٢٠٠
٨٢،٢٠٠
٨٣،۶٠٠
1
٩٩،٩٠٠
۵۶،٧٠٠
١٠۴،٧٠٠
۵۶،٧٠٠
١٠۵،٢٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
٣٨،۴٠٠
۴٠،۶٠٠
٣٩،۶٠٠
1
٣٨،٧٠٠
٣٩،۶٠٠
٣٩،۶٠٠
1
۵٨،٣٠٠
۵٩،٢٠٠
۶١،۶٠٠
1
٨٠،۵٠٠
٨٣،۶٠٠
٨۴،٩٠٠
1
١٢۵،۴٠٠
١٢٩،٣٠٠
١٣٠،٢٠٠
1
٣۶،٩٠٠
٣٩،۶٠٠
٣٨،٧٠٠
1
٨٠،۵٠٠
٨۴،٩٠٠
٨۶،٢٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
٨٠،۵٠٠
٨۴،٩٠٠
٨۶،٢٠٠
1
٣٧٨،۴٠٠
٩۴،۶٠٠
٣٨٢،٨٠٠
٩۴،۶٠٠
٣٨٧،٢٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
٣٩،۴٠٠
۴٠،۶٠٠
۴١،٩٠٠
1
۵٧،٢٠٠
٩،٢٠٠
۵٩،۴٠٠
٩،٢٠٠
۶١،٢٠٠
1
١٨٣،٠٠٠
١٨٧،٨٠٠
١٨٩،٢٠٠
1
٣،۵٠٠
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
1
٨٠،۵٠٠
٨۴،٩٠٠
٨۶،٢٠٠
1
۶۶،٠٠٠
۴٧،٩٠٠
۶٩،۵٠٠
۴٧،٩٠٠
٧١،٣٠٠
1
١٢۵،٨٠٠
١٣٢،٠٠٠
١٣۴،٢٠٠
1
١٢۵،٨٠٠
١٣٢،٠٠٠
١٣۴،٢٠٠
1
٢٠٢،۴٠٠
٢١٠،٣٠٠
٢١١،٢٠٠
1
٨٨،٠٠٠
٩٢،۴٠٠
٩٣،٣٠٠
1
۶۶،٠٠٠
٧٠،۴٠٠
٧٠،۴٠٠
1
۴٨،٨٠٠
۵٠،۶٠٠
۵٠،۶٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١١٠،٠٠٠
١١۴،۴٠٠
١١۴،۴٠٠
1
١١٨،٨٠٠
٢٣،۵٠٠
١٢٧،۶٠٠
٢٣،۵٠٠
١٢٧،۶٠٠
1
۵٠،١٠٠
۵١،٠٠٠
۵١،۴٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١٢۵،٨٠٠
١٣١،۶٠٠
١٣١،۶٠٠
1
٨٠،۵٠٠
٨۴،٩٠٠
٨۶،٢٠٠
1
٢٨٩،١٠٠
۶۶،٠٠٠
٢٩٩،٢٠٠
۶۶،٠٠٠
٢٩٩،٢٠٠
1
۵٧،٢٠٠
٩،٢٠٠
۶١،٠٠٠
٩،٢٠٠
۶١،۶٠٠
1
۴۴،٠٠٠
۴٨،۴٠٠
۴٨،۴٠٠
1
٧٨،۵٠٠
٨١،۴٠٠
٨١،۴٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
.se *
1
٩٨،١٠٠
١٠۵،٢٠٠
١٠۵،٢٠٠
1
١۵۴،٠٠٠
۴٧،٠٠٠
١۵٨،۴٠٠
۴٧،٠٠٠
١۵٨،۴٠٠
1
١٣١،١٠٠
٣٨،٢٠٠
١٣۵،۵٠٠
٣٨،٢٠٠
١٣۵،۵٠٠
1
٣۶،٩٠٠
٢٣،۵٠٠
۴۴،٠٠٠
٢٣،۵٠٠
۴۴،٠٠٠
1
٢۴٢،٠٠٠
۴٧،٠٠٠
٢۵٧،۴٠٠
۴٧،٠٠٠
٢۵٧،۴٠٠
1
١١٢،۶٠٠
١١۶،١٠٠
١١۶،١٠٠
1
٢٢٠،٠٠٠
۶۵،۵٠٠
٢٢٨،٨٠٠
۶۵،۵٠٠
٢٢٨،٨٠٠
1
٨٠،۵٠٠
٨۴،٩٠٠
٨۶،٢٠٠
1
۴۴٠،٠٠٠
۶٩،٩٠٠
٧٠،۴٠٠
1
۴۶،۶٠٠
١٨،٩٠٠
۴٧،٩٠٠
١٨،٩٠٠
۴٧،٩٠٠
1
٢٠١،٢٠٠
٢١٠،٠٠٠
٢٠٩،٠٠٠
1
١١٠،٠٠٠
١١۴،۴٠٠
١١۴،۴٠٠
1
۴٢٧،٨٠٠
۴٣۶،۶٠٠
۴٣۵،۶٠٠
1
١۶۶،٨٠٠
١٧١،۶٠٠
١٧۵،١٠٠
1
۴۴،٠٠٠
۴٨،۴٠٠
۴٨،۴٠٠
1
١١٠،٠٠٠
٣٢،۵٠٠
١١۴،۴٠٠
٣٢،۵٠٠
١١۴،۴٠٠
1
۴۵،٠٠٠
۴٩،۴٠٠
۴٨،۴٠٠
1
١١٠،٠٠٠
١١۴،۴٠٠
١١۴،۴٠٠
1
۵٢،٨٠٠
٩،۵٠٠
۵۵،۴٠٠
٩،۵٠٠
۵۶،٧٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد
* دامنه های ستاره دار معمولا تا ۳ روز پس از ثبت قابل لغو هستند. هزینه با کسر کارمزد توسط رجیسترار برگشت داده میشود. برای بررسی شرایط لغو و حذف دامنه به بخش ثبت دامنه تیکت ارسال کنید.
طلاهاست را محبوب تر کنید