انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.
  • آخرین بروز رسانی در تاریخ 1396/05/17
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
برای دیگر پسوندها تماس بگیریدبیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١٢١،٨٠٠
١٢١،٨٠٠
١٢١،٨٠٠
1
۴٧٨،۶٠٠
۴٨٣،١٠٠
۴٨٣،١٠٠
1
۶۴،٩٠٠
۶۶،۵٠٠
۶۶،۵٠٠
1
٢٨۴،٢٠٠
٢٩٠،٢٠٠
٢٩٠،٢٠٠
1
٩٣،۴٠٠
٩٧،۴٠٠
٩٧،۴٠٠
1
۶٠،٠٠٠
۶۵،٠٠٠
۶۵،٠٠٠
1
٩٣،۴٠٠
٩٧،۴٠٠
٩٧،۴٠٠
1
۶٠،٠٠٠
۶۵،٠٠٠
۶۵،٠٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
1
١٠٨،۴٠٠
١١١،٧٠٠
١١١،٧٠٠
1
٣۶١،٣٠٠
٣۶۶،۴٠٠
٣۶۵،۴٠٠
1
١٠١،۵٠٠
١٠٩،۶٠٠
١٠٩،۶٠٠
1
١١٣،٧٠٠
١٢۵،٩٠٠
١٢۵،٩٠٠
1
٢۴٣،۶٠٠
٢۵۵،٨٠٠
٢۵۵،٨٠٠
1
۶٨،۶٠٠
٧٣،٠٠٠
٧٣،٠٠٠
1
١۶٢،۴٠٠
١٧٠،۵٠٠
١٧٠،۵٠٠
1
۴٨،٧٠٠
٨٩،٣٠٠
٨٩،٣٠٠
1
۶٢،١٠٠
۶۴،٩٠٠
۶۴،٩٠٠
1
٧٣،٠٠٠
٧۵،٩٠٠
٧۵،٩٠٠
1
٨١،٢٠٠
٨۵،٣٠٠
٨۵،٣٠٠
1
١١٣،٧٠٠
١٢١،٨٠٠
١٢١،٨٠٠
1
١٨۶،٨٠٠
١٩۴،٩٠٠
١٩۴،٩٠٠
1
١٨٢،٧٠٠
١٩۴،٩٠٠
١٩۴،٩٠٠
1
١٢١،٨٠٠
١٢۵،٩٠٠
١٢۵،٩٠٠
1
٧١،٠٠٠
٧۵،٩٠٠
٧۵،٩٠٠
1
١٠١،۵٠٠
١٠۵،۶٠٠
١٠۵،۶٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
٣۵،۵٠٠
٣٧،۵٠٠
٣۶،۵٠٠
1
٣۴،٩٠٠
٣٢،٨٠٠
٣۶،۵٠٠
٣٢،٨٠٠
٣۶،۵٠٠
1
۵٣،٨٠٠
۵۴،۶٠٠
۵۶،٨٠٠
1
٧۴،٣٠٠
٧۶،٧٠٠
٧۶،٧٠٠
1
١١٣،٧٠٠
١١٧،٧٠٠
١١٧،٧٠٠
1
٣٢،٠٠٠
٣۵،٣٠٠
٣۵،٧٠٠
1
٧٣،١٠٠
٧٧،١٠٠
٧٧،١٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
٧٣،١٠٠
٧٧،١٠٠
٧٧،١٠٠
1
٨١،٢٠٠
٨۵،٣٠٠
٨۵،٣٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
۴۴،٧٠٠
۴٨،٧٠٠
۴٨،٧٠٠
1
۶٩،٠٠٠
٧٣،١٠٠
٧٣،١٠٠
1
١٧٠،۵٠٠
١٧٠،۵٠٠
١٧٠،۵٠٠
1
٣،۵٠٠
۴،٠٠٠
۴،٠٠٠
1
٧١،٨٠٠
٧۶،٧٠٠
٧۶،٧٠٠
1
٨١،٢٠٠
٨۵،٣٠٠
٨۵،٣٠٠
1
١١٣،٧٠٠
١٢١،٨٠٠
١٢١،٨٠٠
1
١١٣،٧٠٠
١٢١،٨٠٠
١٢١،٨٠٠
1
١٨٢،٧٠٠
١٩۴،٩٠٠
١٩۴،٩٠٠
1
٨١،٢٠٠
٨۵،٣٠٠
٨۶،١٠٠
1
۶٠،٩٠٠
۶۵،٠٠٠
۶۵،٠٠٠
1
۴۴،٢٠٠
۴۶،٧٠٠
۴۶،٧٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١٠١،۵٠٠
١٠۵،۶٠٠
١٠۵،۶٠٠
1
١٠۵،۶٠٠
١١٧،٧٠٠
١١٧،٧٠٠
1
۴۶،٢٠٠
۴٧،١٠٠
۴٧،۵٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١١٢،۵٠٠
١٢١،۴٠٠
١٢١،۴٠٠
1
٧١،٩٠٠
٧۶،٣٠٠
٧۶،٣٠٠
1
٢۶۶،٨٠٠
٢٧۶،٠٠٠
٢٧۶،٠٠٠
1
۶٢،٠٠٠
۶۶،١٠٠
۶۶،١٠٠
1
۴٠،۶٠٠
۴۴،٧٠٠
۴۴،٧٠٠
1
٧٣،۴٠٠
٧۶،١٠٠
٧۵،١٠٠
1
٢،۵٠٠
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠
1
١۴٢،١٠٠
١۴۶،٢٠٠
١۴۶،٢٠٠
1
١٢٠،٩٠٠
١٢۵،٠٠٠
١٢۵،٠٠٠
1
٣۴،١٠٠
۴٠،۶٠٠
۴٠،۶٠٠
1
٢٢٣،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١٠٣،٩٠٠
١٠٧،١٠٠
١٠٧،١٠٠
1
٢٠٣،٠٠٠
٢١١،١٠٠
٢١١،١٠٠
1
٧٣،١٠٠
٧٨،٠٠٠
٧٨،٠٠٠
1
۴٠۶،٠٠٠
۶۴،۵٠٠
۶۴،٩٠٠
1
١٨۵،٧٠٠
١٩٣،٩٠٠
١٩٢،٩٠٠
1
١٠١،۵٠٠
١٠۵،۶٠٠
١٠۵،۶٠٠
1
٣٩۴،٨٠٠
۴٠٢،٩٠٠
۴٠١،٩٠٠
1
١۴٢،٩٠٠
١۵٠،٢٠٠
١۵٠،٢٠٠
1
۴١،۶٠٠
۴۵،٧٠٠
۴۴،٧٠٠
1
١٠١،۵٠٠
١٠۵،۶٠٠
١٠۵،۶٠٠
1
۴١،۶٠٠
۴۵،٧٠٠
۴۴،٧٠٠
1
١٠١،۵٠٠
١٠۵،۶٠٠
١٠۵،۶٠٠
1
۴٩،٧٠٠
۵٣،٨٠٠
۵٢،٨٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد