• آخرین بروز رسانی در تاریخ 1396/03/01
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
برای دیگر پسوندها تماس بگیریدبیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
١١٨٨٠٠
١١٨٨٠٠
١١٨٨٠٠
1
۶٣٣٠٠
۶۴٩٠٠
۶۴٩٠٠
1
٢٧٧٢٠٠
٢٨٣١٠٠
٢٨٣١٠٠
1
٩١١٠٠
٩۵٠٠٠
٩۵٠٠٠
1
۴۴۶٠٠
۴۵٨٠٠
۴٨٢٠٠
1
٩١١٠٠
٩۵٠٠٠
٩۵٠٠٠
1
۴٣۶٠٠
۴۶٧٠٠
۴۶٧٠٠
1
۴٠٠٠
۴٠٠٠
۴٠٠٠
1
۶۶١٠٠
۶٩٣٠٠
۶٩٣٠٠
1
٩١١٠٠
٩۵٠٠٠
٩۵٠٠٠
1
٩١١٠٠
٩۵٠٠٠
٩۵٠٠٠
1
١٨۶١٠٠
١٩٠٠٠٠
١٩٠٠٠٠
1
٣٩٢٠٠
۴٠٠٠٠
۴٠٧٠٠
1
٩١١٠٠
٩۵٠٠٠
٩۵٠٠٠
1
۵٩۴٠٠
۶٢١٠٠
۶٢١٠٠
1
١۶۴٢٠٠
١٧٠١٠٠
١٧۴١٠٠
1
٩١١٠٠
٩۵٠٠٠
٩۵٠٠٠
1
٩١١٠٠
٩۵٠٠٠
٩۵٠٠٠
1
٩١١٠٠
٩۵٠٠٠
٩۵٠٠٠
1
٧٣١٠٠
٧٣١٠٠
٧٩٢٠٠
1
٩٢٠٠٠
٩۴٧٠٠
١٠١٣٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
٣٠٧٠٠
٣٢٧٠٠
٣١٧٠٠
1
٣٢۴٠٠
٣٢٨٠٠
٣٣۶٠٠
1
۴۴۶٠٠
۴۵٣٠٠
۴٧۵٠٠
1
٩١١٠٠
٩۵٠٠٠
٩۵٠٠٠
1
٢٧١٠٠
٢٧۵٠٠
٢۶٩٠٠
1
۶٣۴٠٠
۶٧٣٠٠
۶٧٣٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
۶٣٣٠٠
۶۴٩٠٠
۶۴٩٠٠
1
٢٨٩٧٠٠
٢٩٣٧٠٠
٢٩۴۵٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
٢٩٧٠٠
٣١۶٠٠
٣٢۴٠٠
1
۴١۶٠٠
۴۵١٠٠
۴۵۵٠٠
1
١۶۶٣٠٠
١۶۶٣٠٠
١۶۶٣٠٠
1
٣۵٠٠
۴٠٠٠
۴٠٠٠
1
٧٢٠٠٠
٧٢٨٠٠
٧۵٢٠٠
1
٩١١٠٠
٩٧٠٠٠
٩٧٠٠٠
1
٩١١٠٠
٩۵٠٠٠
٩۵٠٠٠
1
٢٢٢٩٠٠
٢٢٨۵٠٠
٢٢٩۶٠٠
1
٣٩۴٠٠
٢١٣٠٠
۴٠٢٠٠
٢١٣٠٠
۵٨۶٠٠
1
٣١۶٠٠
٣٢٨٠٠
٣٣٢٠٠
1
۴١٨٠٠
۴٢۶٠٠
۴٣۵٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
١١۴٨٠٠
١١٨٨٠٠
١١٨٨٠٠
1
۴۵١٠٠
۴۵٩٠٠
۴۶٣٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
٩٧٨٠٠
١٠٢۶٠٠
١٠٢۶٠٠
1
۶٢٢٠٠
۶۶۵٠٠
۶۶۵٠٠
1
٢٢٠۶٠٠
٢٢١٧٠٠
٢٣٨۵٠٠
1
۴٨۶٠٠
١۶۶٠٠
۵٠۶٠٠
١۶۶٠٠
۵۴٢٠٠
1
٢۶١٠٠
٢٧٧٠٠
٢٨۵٠٠
1
۵٩٧٠٠
۶٢٣٠٠
۶١٣٠٠
1
٢۵٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠
1
١١٨٨٠٠
١٢٢٨٠٠
١٢٢٨٠٠
1
٩۴٢٠٠
٩۴٢٠٠
٩۴٢٠٠
1
٢٩٣٠٠
٣١۶٠٠
٣١۶٠٠
1
١٨۶١٠٠
١٩٢١٠٠
١٩٢١٠٠
1
١۵٨۴٠٠
١۶٢۴٠٠
١۶٢۴٠٠
1
۶٣۴٠٠
۶٨١٠٠
۶٨١٠٠
1
٣٩۶٠٠٠
۴٣١٠٠
۴٣۵٠٠
1
٩٨٠٠٠
١٠٢٠٠٠
١٠١٠٠٠
1
٩۵٠٠٠
٩٩٠٠٠
٩٩٠٠٠
1
١٠٢٩٠٠
١٠۴۵٠٠
١٠۵٣٠٠
1
٣۴٩٠٠
٣۶٠٠٠
٣۶۴٠٠
1
۶۴٢٠٠
۶٧٣٠٠
۶٨١٠٠
1
٢۴٣٠٠
٢۵۵٠٠
٢۴۵٠٠
1
٧٩٢٠٠
٨٣١٠٠
٨۵١٠٠
1
٣٧٩٠٠
٣٨۴٠٠
۴١١٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد