• آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/09/25
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تخفیف های فعال ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
1
١٩۶،٢٠٠
١٣٧،٢٠٠
٢٠٧،۵٠٠
١٣٧،٢٠٠
٢٠٧،۵٠٠
1
٣٩٠،۶٠٠
١٧۴،٨٠٠
٣٩٨،٨٠٠
١٧۴،٨٠٠
٣٩٨،٨٠٠
1
١،۴٨٠،۵٠٠
٣۶۴،۴٠٠
١،۴٨٧،٩٠٠
٣۶۴،۴٠٠
١،۴٨٧،٩٠٠
1
٧٢٩،٠٠٠
۶۴۵،٨٠٠
٧۴٠،۵٠٠
۶۴۵،٨٠٠
٧۴٠،۵٠٠
1
۴٨٧،٢٠٠
٨٨،٨٠٠
۵٠١،٨٠٠
٨٨،٨٠٠
۵٠١،٨٠٠
1
١،٠٧۴،۴٠٠
٢۴٠،٢٠٠
١،١١١،۶٠٠
٢۴٠،٢٠٠
١،١١١،۶٠٠
1
٢٢٠،٧٠٠
٧١،٨٠٠
٢٢٨،٩٠٠
٧١،٨٠٠
٢٢٨،٩٠٠
1
۴٨٧،١٠٠
١۴٢،١٠٠
۵٠٣،۴٠٠
١۴٢،١٠٠
۵٠٣،۴٠٠
1
١٣٧،٢٠٠
٨٩،١٠٠
١۶٣،٣٠٠
٨٩،١٠٠
١۶٣،٣٠٠
1
٨١۵،٧٠٠
١٧۴،٨٠٠
٨۴٠،٢٠٠
١٧۴،٨٠٠
٨۴٠،٢٠٠
1
٧۴٠،۵٠٠
٢۴۵،١٠٠
٧۵٠،٣٠٠
٢۴۵،١٠٠
٧۵٠،٣٠٠
1
٣٩٢،۴٠٠
١٢٢،۵٠٠
۴٠٣،٧٠٠
١٢٢،۵٠٠
۴٠٣،٧٠٠

 
تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
 بیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
٧٨٩،۵٠٠
٧٩۶،١٠٠
٧٩۶،١٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
۴۴۶،٢٠٠
۴۵۶،٠٠٠
۴۵۶،٠٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١،٣۶٣،۴٠٠
١،٣٧٣،٢٠٠
١،٣٧٣،٢٠٠
1
۶۵٨،٩٠٠
۶٧٠،۴٠٠
۶٧٠،۴٠٠
1
٧٣۴،٠٠٠
٧۴٠،۵٠٠
٧۴٠،۵٠٠
1
١،٠٧٩،١٠٠
١،٠٩۵،۵٠٠
١،٠٩۵،۵٠٠
1
۴٨٧،١٠٠
۴٩۶،٩٠٠
۴٩۶،٩٠٠
1
٣١٠،۵٠٠
٣٣٣،۴٠٠
٣٣٣،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١،۴٠۵،٩٠٠
١،۴١۴،١٠٠
١،۴١۴،١٠٠
1
٧٣۴،٠٠٠
٧۴٠،۵٠٠
٧۴٠،۵٠٠
1
٢٩۴،١٠٠
٣٠۵،۶٠٠
٣٠۵،۶٠٠
1
۵۴٧،٧٠٠
۵۵۵،٩٠٠
۵۵۵،٩٠٠
1
٢٢٧،١٠٠
٢٣٣،۶٠٠
٢٣٣،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢٧٧،١٠٠
٢٧٧،١٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
۴٨٨،٩٠٠
۵٠۶،٩٠٠
۵٠۶،٩٠٠
1
٢۴١،۵٠٠
٢۶١،۶٠٠
٢۶١،۶٠٠
1
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٢،٣٠٠
۴٨٨،٩٠٠
1
١٨۴،۶٠٠
١٩١،١٠٠
١٩١،١٠٠
1
١،٣٨٨،٠٠٠
١،٣٩۴،۵٠٠
١،٣٩۴،۵٠٠
1
٢۴٣،۵٠٠
٢۵٠،٠٠٠
٢۵٠،٠٠٠
1
١،۴۵١،١٠٠
١،۴٧١،٣٠٠
١،۴٧١،٣٠٠
1
۴۴١،۵٠٠
۴٧۴،٢٠٠
۴٧۴،٢٠٠
1
۵٠۶،٩٠٠
۵٢٣،٢٠٠
۵٢٣،٢٠٠
1
١،٠۴۶،۴٠٠
١،٠۵٩،۵٠٠
١،٠۵٩،۵٠٠
1
٢۴۵،١٠٠
٢۵٩،٨٠٠
٢۵٩،٨٠٠
1
٧١٩،۴٠٠
٧٣۵،٨٠٠
٧٣۵،٨٠٠
1
٣٨۴،٢٠٠
٣٩٢،۴٠٠
٣٩٢،۴٠٠
1
٢٨٢،٧٠٠
٢٩۴،١٠٠
٢٩۴،١٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١،١١١،٨٠٠
١،١١٩،٨٠٠
١،١١٩،٨٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٢۶،٨٠٠
٣٣٨،٣٠٠
٣۴٣،٢٠٠
1
۵٩٣،٣٠٠
۵٩٩،٩٠٠
۵٩٩،٩٠٠
1
٣٧۶،١٠٠
٣٨٧،۵٠٠
٣٩٠،٨٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۵١۵،٠٠٠
۵٢٨،١٠٠
۵٣١،۴٠٠
1
٨٠١،٢٠٠
٨١۵،٩٠٠
٨١۵،٩٠٠
1
٨٠١،٢٠٠
٨١۵،٩٠٠
٨١۵،٩٠٠
1
٧۵٨،۵٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٣۵،١۵٢،۵٠٠
٣۵،١۵٢،۵٠٠
٣۵،١۵٢،۵٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۵٧٠،۵٠٠
۵٧٧،٠٠٠
۵٧٧،٠٠٠
1
۵٣٩،۶٠٠
۵۵۴،٣٠٠
۵۵۴،٣٠٠
1
۵۴۴،٣٠٠
۵۶٠،۶٠٠
۵۶٠،۶٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١۵،۴٠٠
٣١۵،۴٠٠
1
١،٣٩۶،١٠٠
١،۴٠۴،٣٠٠
١،۴٠۴،٣٠٠
1
۴٧۴،٢٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٢۶،٨٠٠
٣٣٨،٣٠٠
٣۴٣،٢٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٧۴٢،١٠٠
٧۵٠،٣٠٠
٧۵٠،٣٠٠
1
١٨۴،۶٠٠
١٩٢،٨٠٠
١٩٢،٨٠٠
1
٧۴٠،۵٠٠
٧۵٠،٣٠٠
٧۵٠،٣٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١٩۶،٢٠٠
١٣٧،٢٠٠
٢٠٧،۵٠٠
١٣٧،٢٠٠
٢٠٧،۵٠٠
1
٢١٧،٣٠٠
٢٢٣،٨٠٠
٢٢٣،٨٠٠
1
۴٠٣،٨٠٠
۴١٨،۴٠٠
۴١٨،۴٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١۶٣،٣٠٠
١۶٨،٢٠٠
١٧٣،١٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴۴۶،٢٠٠
۴۵۶،٠٠٠
۴۵۶،٠٠٠
1
٩۶٩،۴٠٠
٩٧٩،٢٠٠
٩٧٩،٢٠٠
1
١۴٧،٠٠٠
١۵٣،۵٠٠
١۵٣،۵٠٠
1
٢۴٩،٣٠٠
٢۵٢،۶٠٠
٢۶١،۴٠٠
1
۴۴۶،٢٠٠
۴۵۶،٠٠٠
۴۵۶،٠٠٠
1
٣۴٨،١٠٠
٣۵٩،۵٠٠
٣۶۴،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۵٩٣،٣٠٠
۶٠٣،٢٠٠
۶٠٣،٢٠٠
1
١،٣۴۵،۴٠٠
١،٣۵٢،٠٠٠
١،٣۵٢،٠٠٠
1
۵١۵،٠٠٠
۵٢٩،۶٠٠
۵٣٢،٨٠٠
1
٧۴٢،١٠٠
٧۵٠،٣٠٠
٧۵٠،٣٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٧۵٨،۵٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۵٧٧،٠٠٠
۵٨٣،۵٠٠
۵٨٣،۵٠٠
1
٧٢۴،١٠٠
٧٣٠،٧٠٠
٧٣٠،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١،٣۶٣،۴٠٠
١،٣٧٣،٢٠٠
١،٣٧٣،٢٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۵٣٩،۶٠٠
۵۴٩،٢٠٠
۵۴٩،٢٠٠
1
٣٩٠،۶٠٠
٣٩٨،٨٠٠
٣٩٨،٨٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
١،٣۶٣،۴٠٠
١،٣٧٣،٢٠٠
١،٣٧٣،٢٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٣٢۴،٢٠٠
٣٣١،٧٠٠
٣٣١،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١۶٩،٩٠٠
١٧٩،٧٠٠
١٨٩،۵٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١،١١۶،۵٠٠
١،١٢۴،٧٠٠
١،١٢۴،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۶٧٠،۴٠٠
۶٨٠،٠٠٠
۶٨٠،٠٠٠
1
١،٢٨١،٧٠٠
١،٣٠۴،۶٠٠
١،٢٨٨،٢٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٩٠،۶٠٠
١٧۴،٨٠٠
٣٩٨،٨٠٠
١٧۴،٨٠٠
٣٩٨،٨٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٣٢۵،٢٠٠
٣٣١،٧٠٠
٣٣۶،۶٠٠
1
۶،١۵٢،۵٠٠
۶،١۶٢،٣٠٠
۶،١۶٢،٣٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
٩٣۶،٧٠٠
٩۴٣،٢٠٠
٩۴٣،٢٠٠
1
٣٢۴،٢٠٠
٣٣١،٧٠٠
٣٣١،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١،٠٢٠،١٠٠
١،٠٢۶،۶٠٠
١،٠٢۶،۶٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١،٣۶٣،۴٠٠
١،٣٧٣،٢٠٠
١،٣٧٣،٢٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٣٣١،٧٠٠
٣٣٨،٣٠٠
٣۴٣،٢٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
١،٠٢٠،١٠٠
١،٠٢۶،۶٠٠
١،٠٢۶،۶٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٣٣،٣٠٠
۴٣٣،٣٠٠
۴٣٣،٣٠٠
1
٣،۴٧٢،۶٠٠
٣،۴٨٧،٣٠٠
٣،۴٨٧،٣٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١،۴٨٠،۵٠٠
٣۶۴،۴٠٠
١،۴٨٧،٩٠٠
٣۶۴،۴٠٠
١،۴٨٧،٩٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
١۶٢،٧٠٠
١٧٠،۴٠٠
١٧٣،٨٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٢٣۵،٣٠٠
٢۴٠،٢٠٠
٢۴٠،٢٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
٣٢۵،٢٠٠
٣٣٣،۴٠٠
٣٣٣،۴٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
١،٣٧٨،١٠٠
١،٣٨۴،٧٠٠
١،٣٨۴،٧٠٠
1
٧٢٩،٠٠٠
۶۴۵،٨٠٠
٧۴٠،۵٠٠
۶۴۵،٨٠٠
٧۴٠،۵٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
١،۴۶٩،٧٠٠
١،۴٧٩،۵٠٠
١،۴٧٩،۵٠٠
1
۴٠٠،۶٠٠
۴٠٨،٨٠٠
۴٠٨،٨٠٠
1
٢٨۶،٠٠٠
٢٩۴،١٠٠
٢٩۴،١٠٠
1
١،٩۵٢،٠٠٠
١،٩۶٠،٢٠٠
١،٩۶٠،٢٠٠
1
٢۵٩،٨٠٠
٢۶٨،٠٠٠
٢۶٨،٠٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۵۶٣،٩٠٠
۵٧٢،١٠٠
٨١٧،٣٠٠
1
٧٧٣،٢٠٠
٧٧٩،٧٠٠
٧٧٩،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١،۴٠۵،٩٠٠
١،۴١۴،١٠٠
١،۴١۴،١٠٠
1
۵۶٣،٩٠٠
۵٧٢،١٠٠
۵٧٢،١٠٠
1
۵٩٣،٣٠٠
۶٠٣،٢٠٠
۶٠٣،٢٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٣٠،٠٠٠
۴٣٣،٣٠٠
۴٣٣،٣٠٠
1
٣۴٨،١٠٠
٣۶۴،۴٠٠
٣۶٩،٣٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٢۵٣،٣٠٠
٢۵٩،٨٠٠
٢۵٩،٨٠٠
1
٣٩٠،۶٠٠
٣٩٨،٨٠٠
٣٩٨،٨٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٢۴،٢٠٠
٣٣١،٧٠٠
٣٣١،٧٠٠
1
١،٢٨١،٧٠٠
١،٢٨٨،٢٠٠
١،٢٨٨،٢٠٠
1
٣٢۴،٢٠٠
٣٣١،٧٠٠
٣٣١،٧٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
٢٧٨،٠٠٠
٢٨٧،۶٠٠
٢٩۴،١٠٠
1
۵١۶،۵٠٠
۵٢٣،٢٠٠
۵٣١،۴٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۵١۶،۵٠٠
۵٢٣،٢٠٠
۵٣١،۴٠٠
1
۵۶٣،٩٠٠
۵٧٢،١٠٠
۵٧٢،١٠٠
1
٨٠١،٢٠٠
٨٣٠،۶٠٠
٨٣٣،٩٠٠
1
٣٧١،١٠٠
٣٨٢،۴٠٠
٣٨٢،۴٠٠
1
۵۶٣،٩٠٠
۵٧٢،١٠٠
۵٧٢،١٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴،١٠٨،۶٠٠
۴،١١۵،١٠٠
۴،١١۵،١٠٠
1
٢٣٣،٨٠٠
٢٣۵،٣٠٠
٢٣۵،٣٠٠
1
١٨٩،۵٠٠
١٩١،١٠٠
١٩١،١٠٠
1
٢۴٩،٣٠٠
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٩،٨٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٢٩٢،۵٠٠
٣٠٠،٧٠٠
٣٠٠،٧٠٠
1
۴٧۴،٢٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۶٩١،۴٠٠
۶٩٨،٠٠٠
۶٩٨،٠٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
١۶٣،٣٠٠
١۶٩،٩٠٠
١۶٩،٩٠٠
1
۴٨٧،٢٠٠
٨٨،٨٠٠
۵٠١،٨٠٠
٨٨،٨٠٠
۵٠١،٨٠٠
1
١٩١،١٠٠
١٩٢،٨٠٠
١٩٢،٨٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١،٠٧٠،٨٠٠
١،٠٧٨،٩٠٠
١،٠٧٨،٩٠٠
1
۴۶٧،۴٠٠
۴٨٨،٩٠٠
۴٨٨،٩٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
٢٩٩،٠٠٠
٣١۵،۴٠٠
٣٢٠،٣٠٠
1
١،٢٨١،٧٠٠
١،٢٨٨،٢٠٠
١،٢٨٨،٢٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٢۶۶،٣٠٠
٢٧۶،٢٠٠
٢٧۶،٢٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١،٠٧۴،۴٠٠
٢۴٠،٢٠٠
١،١١١،۶٠٠
٢۴٠،٢٠٠
١،١١١،۶٠٠
1
٢٢۶،٨٠٠
٢٣٣،۶٠٠
٢٣٣،۶٠٠
1
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٢٢٠،٧٠٠
٧١،٨٠٠
٢٢٨،٩٠٠
٧١،٨٠٠
٢٢٨،٩٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
٩۵٣،٠٠٠
٩۵٩،۶٠٠
٩۵٩،۶٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٢۴،٢٠٠
٣٣١،٧٠٠
٣٣١،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۵٩٣،٣٠٠
۶٠٣،٢٠٠
۶٠٣،٢٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٩٠،۶٠٠
٣٩٨،٨٠٠
٣٩٨،٨٠٠
1
۶٧۵،١٠٠
۶٨١،۶٠٠
۶٨١،۶٠٠
1
٢۴٠،٢٠٠
٢۵٠،٠٠٠
٢۵٠،٠٠٠
1
٣٢۴،٢٠٠
٣٣١،٧٠٠
٣٣١،٧٠٠
1
۴٣٣،٣٠٠
۴٣٩،٧٠٠
۴٣٩،٧٠٠
1
٧٧٣،٢٠٠
٧٧٩،٧٠٠
٧٧٩،٧٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٨۶١،۵٠٠
٨٧١،٣٠٠
٨٧١،٣٠٠
1
۴٣٠،٠٠٠
۴٣٩،٨٠٠
۴٣٩،٨٠٠
1
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
٣۶،٧٨٧،۵٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
٧٧٣،٢٠٠
٧٧٩،٧٠٠
٧٧٩،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۵٠۶،٩٠٠
۵١۶،٧٠٠
۵١۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۵١١،۶٠٠
۵١٨،١٠٠
۵١٨،١٠٠
1
۴٨٧،١٠٠
١۴٢،١٠٠
۵٠٣،۴٠٠
١۴٢،١٠٠
۵٠٣،۴٠٠
1
۶٠٩،٧٠٠
۶١۶،٢٠٠
۶١۶،٢٠٠
1
٣٢۵،٢٠٠
٣٣١،٧٠٠
٣٣١،٧٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
١٣٧،٢٠٠
٨٩،١٠٠
١۶٣،٣٠٠
٨٩،١٠٠
١۶٣،٣٠٠
1
٨١۵،٧٠٠
١٧۴،٨٠٠
٨۴٠،٢٠٠
١٧۴،٨٠٠
٨۴٠،٢٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٩٠،۶٠٠
٣٩٨،٨٠٠
٣٩٨،٨٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
٧٢۴،١٠٠
٧٣٠،٧٠٠
٧٣٠،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
٧۴٠،۵٠٠
٢۴۵،١٠٠
٧۵٠،٣٠٠
٢۴۵،١٠٠
٧۵٠،٣٠٠
1
٢٩٩،٠٠٠
٣١۵،۴٠٠
٣٢٠،٣٠٠
1
٢۵٩،٨٠٠
٢۶٨،٠٠٠
٢۶٨،٠٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٩،۵٠۴،١٠٠
٩،۵٣١،٩٠٠
٩،۵٣١،٩٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١٧،٠٠٠
٣١٧،٠٠٠
1
١،٣۶٣،۴٠٠
١،٣٧٣،٢٠٠
١،٣٧٣،٢٠٠
1
٣٠٨،٩٠٠
٣١۵،۴٠٠
٣١۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١۵۶،٨٠٠
١۶١،٧٠٠
١۶١،٧٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٧۴٣،٩٠٠
٧٧۶،۶٠٠
٧٧۶،۶٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
١،٧٠٠،۴٠٠
١،٧٢۴،٩٠٠
١،٧٢۴،٩٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۵٣٢،٨٠٠
۵٣٩،۴٠٠
۵۴٢،٧٠٠
1
٢١٠،٨٠٠
٢٢٠،۶٠٠
٢٢٠،۶٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۶٧۵،١٠٠
۶٨١،۶٠٠
۶٨١،۶٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٨۵،٧٠٠
٣٩٢،٢٠٠
٣٩٢،٢٠٠
1
٧۵۶،٨٠٠
٧۶۶،٧٠٠
٧۶۶،٧٠٠
1
٢۶۶،٣٠٠
٢٧۶،٢٠٠
٢٧۶،٢٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١،١٠٠،٢٠٠
١،١٠۶،٧٠٠
١،١٠۶،٧٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
٣٩٢،۴٠٠
١٢٢،۵٠٠
۴٠٣،٧٠٠
١٢٢،۵٠٠
۴٠٣،٧٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
١۶١،٧٠٠
١۶٨،٢٠٠
١۶٨،٢٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠
1
۴٢٠،٢٠٠
۴٣۴،٧٠٠
۴٣۴،٧٠٠
1
۴١۵،١٠٠
۴٢٣،٣٠٠
۴٢٣،٣٠٠
1
١٩۶،٢٠٠
٢٠٧،۵٠٠
٢٠٧،۵٠٠
1
۴٧٨،٩٠٠
۴٨۵،۴٠٠
۴٨۵،۴٠٠
1
۴۶٩،٢٠٠
۴٨٠،۵٠٠
۴٨٠،۵٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد