• آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/04/14
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
برای دیگر پسوندها تماس بگیریدبیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
۴٢۵،٠٠٠
۴٢٨،۵٠٠
۴٢٨،۵٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٢۴٠،٢٠٠
٢۴۵،۴٠٠
٢۴۵،۴٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٧٣٣،٨٠٠
٧٣٩،١٠٠
٧٣٩،١٠٠
1
٣۵۴،۶٠٠
٣۶٠،٨٠٠
٣۶٠،٨٠٠
1
٣٩۵،٠٠٠
٣٩٨،۶٠٠
٣٩٨،۶٠٠
1
۵٨٠،٨٠٠
۵٨٩،۶٠٠
۵٨٩،۶٠٠
1
٢۶٢،٢٠٠
٢۶٧،۴٠٠
٢۶٧،۴٠٠
1
١۶٧،١٠٠
١٧٩،۴٠٠
١٧٩،۴٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٧۵۶،٧٠٠
٧۶١،١٠٠
٧۶١،١٠٠
1
٣٩۵،٠٠٠
٣٩٨،۶٠٠
٣٩٨،۶٠٠
1
١۵٨،٣٠٠
١۶۴،۵٠٠
١۶۴،۵٠٠
1
٢٩۴،٨٠٠
٢٩٩،٢٠٠
٢٩٩،٢٠٠
1
١٢٢،٢٠٠
١٢۵،٨٠٠
١٢۵،٨٠٠
1
١٣٨،٨٠٠
١۴٩،٢٠٠
١۴٩،٢٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٢۶٣،١٠٠
٢٧٢،٨٠٠
٢٧٢،٨٠٠
1
١٣٠،٠٠٠
١۴٠،٨٠٠
١۴٠،٨٠٠
1
١٩،٨٠٠،٠٠٠
١٩،٨٠٠،٠٠٠
١٩،٨٠٠،٠٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٩،۶٠٠
٢۶٣،١٠٠
1
٩٩،۴٠٠
١٠٢،٩٠٠
١٠٢،٩٠٠
1
٧۴٧،٠٠٠
٧۵٠،۶٠٠
٧۵٠،۶٠٠
1
١٣١،٠٠٠
١٣۴،۶٠٠
١٣۴،۶٠٠
1
٧٨٢،٠٠٠
٧٩٢،٩٠٠
٧٩١،٩٠٠
1
٢٣٧،۶٠٠
٢۵۵،٢٠٠
٢۵۵،٢٠٠
1
٢٧٢،٨٠٠
٢٨١،۶٠٠
٢٨١،۶٠٠
1
۵۶٣،٢٠٠
۵٧٠،٢٠٠
۵٧٠،٢٠٠
1
١٣٩،٨٠٠
١۴۶،٠٠٠
١۴۶،٠٠٠
1
٣٨٧،٢٠٠
٣٩۶،٠٠٠
٣٩۶،٠٠٠
1
٢٠۶،٨٠٠
٢١١،٢٠٠
٢١١،٢٠٠
1
١۵٢،٢٠٠
١۵٨،٣٠٠
١۵٨،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۵٩٨،۴٠٠
۶٠٢،٧٠٠
۶٠٢،٧٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١٧۵،٩٠٠
١٨٢،١٠٠
١٨۴،٧٠٠
1
٣١٩،۴٠٠
٣٢٢،٩٠٠
٣٢٢،٩٠٠
1
٢٠٢،۴٠٠
٢٠٨،۶٠٠
٢١٠،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢٧٧،٢٠٠
٢٨۴،٢٠٠
٢٨۶،٠٠٠
1
۴٣١،٢٠٠
۴٣٩،١٠٠
۴٣٩،١٠٠
1
۴٣١،٢٠٠
۴٣٩،١٠٠
۴٣٩،١٠٠
1
۴٠٨،٢٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
١٨،٩٢٠،٠٠٠
١٨،٩٢٠،٠٠٠
١٨،٩٢٠،٠٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
١٩،٨٠٠،٠٠٠
١٩،٨٠٠،٠٠٠
١٩،٨٠٠،٠٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٣٠٧،٠٠٠
٣١٠،۶٠٠
٣١٠،۶٠٠
1
٢٩٠،۴٠٠
٢٩٨،٣٠٠
٢٩٨،٣٠٠
1
٢٩۴،٨٠٠
٢٩٨،٣٠٠
٣٠١،٨٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١۶٩،٨٠٠
١۶٩،٨٠٠
1
٧۵١،۴٠٠
٧۵۵،٨٠٠
٧۵۵،٨٠٠
1
٢۵۵،٢٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١٧۵،٩٠٠
١٨٢،١٠٠
١٨۴،٧٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٣٩٩،۴٠٠
۴٠٣،٨٠٠
۴٠٣،٨٠٠
1
٩٩،۴٠٠
١٠٣،٨٠٠
١٠٣،٨٠٠
1
٣٩٨،۶٠٠
۴٠٣،٨٠٠
۴٠٣،٨٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١٠۵،۶٠٠
٧٣،٨٠٠
١١١،٧٠٠
٧٣،٨٠٠
١١١،٧٠٠
1
١١٧،٠٠٠
١٢٠،۵٠٠
١٢٠،۵٠٠
1
٢١٧،۴٠٠
٢٢۵،٢٠٠
٢٢۵،٢٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٨٧،٩٠٠
٩٠،۶٠٠
٩٣،٢٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۴٠،٢٠٠
٢۴۵،۴٠٠
٢۴۵،۴٠٠
1
۵٢١،٨٠٠
۵٢٧،٠٠٠
۵٢٧،٠٠٠
1
٨۶،٢٠٠
٨٧،٠٠٠
٨٧،٠٠٠
1
١٣۴،٢٠٠
١٣۶،٠٠٠
١۴٠،٧٠٠
1
٢۴٠،٢٠٠
٢۴۵،۴٠٠
٢۴۵،۴٠٠
1
١٨٧،۴٠٠
١٩٣،۵٠٠
١٩۶،٢٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٣١٩،۴٠٠
٣٢۴،۶٠٠
٣٢۴،۶٠٠
1
٧٢۴،٢٠٠
٧٢٧،٧٠٠
٧٢٧،٧٠٠
1
٢٧٧،٢٠٠
٢٨۵،٠٠٠
٢٨۶،٨٠٠
1
٣٩٩،۴٠٠
۴٠٣،٨٠٠
۴٠٣،٨٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۴٠٨،٢٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٣١٠،۶٠٠
٣١۴،١٠٠
٣١۴،١٠٠
1
٣٨٩،٨٠٠
٣٩٣،٣٠٠
٣٩٣،٣٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٧٣٣،٨٠٠
٧٣٩،١٠٠
٧٣٩،١٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢٩٠،۴٠٠
٢٩۵،۶٠٠
٢٩۵،۶٠٠
1
٢١٠،٢٠٠
٢١۴،۶٠٠
٢١۴،۶٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٧٣٣،٨٠٠
٧٣٩،١٠٠
٧٣٩،١٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
١٧۴،۵٠٠
١٧٨،۶٠٠
١٧٨،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٩١،۴٠٠
٩۶،٧٠٠
١٠٢،٠٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۶٠١،٠٠٠
۶٠۵،۴٠٠
۶٠۵،۴٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٣۶٠،٨٠٠
٣۶۶،٠٠٠
٣۶۶،٠٠٠
1
۶٨٩،٨٠٠
٧٠٢،٢٠٠
۶٩٣،۴٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢١٠،٢٠٠
٢١۴،۶٠٠
٢١۴،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
١٧۵،٠٠٠
١٧٨،۶٠٠
١٨١،٢٠٠
1
٣،٣١١،۴٠٠
٣،٣١۶،٧٠٠
٣،٣١۶،٧٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
۵٠۴،٢٠٠
۵٠٧،٧٠٠
۵٠٧،٧٠٠
1
١٧۴،۵٠٠
١٧٨،۶٠٠
١٧٨،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۵۴٩،٠٠٠
۵۵٢،۶٠٠
۵۵٢،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٧٣٣،٨٠٠
٧٣٩،١٠٠
٧٣٩،١٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١٧٨،۶٠٠
١٨٢،١٠٠
١٨۴،٧٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
۵۴٩،٠٠٠
۵۵٢،۶٠٠
۵۵٢،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
١،٨۶٩،٠٠٠
١،٨٧٧،٠٠٠
١،٨٧٧،٠٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٧٩۶،٨٠٠
٨٠٠،٨٠٠
٨٠٠،٨٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٨٧،۶٠٠
٩١،٧٠٠
٩٣،۵٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١٢۶،۶٠٠
١٢٩،٣٠٠
١٢٩،٣٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
١٧۵،٠٠٠
١٧٩،۴٠٠
١٧٩،۴٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٧۴١،٨٠٠
٧۴۵،٣٠٠
٧۴۵،٣٠٠
1
٣٩٢،۴٠٠
٣٩٨،۶٠٠
٣٩٨،۶٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
٧٩١،٠٠٠
٧٩۶،٣٠٠
٧٩۶،٣٠٠
1
٢١۵،۶٠٠
٢٢٠،٠٠٠
٢٢٠،٠٠٠
1
١۵٣،٩٠٠
١۵٨،٣٠٠
١۵٨،٣٠٠
1
١،٠۵٠،۶٠٠
١،٠۵۵،٠٠٠
١،٠۵۵،٠٠٠
1
١٣٩،٨٠٠
١۴۴،٢٠٠
١۴۴،٢٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٣٠٣،۵٠٠
٣٠٧،٩٠٠
۴٣٩،٩٠٠
1
۴١۶،٢٠٠
۴١٩،٧٠٠
۴١٩،٧٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٧۵۶،٧٠٠
٧۶١،١٠٠
٧۶١،١٠٠
1
٣٠٣،۵٠٠
٣٠٧،٩٠٠
٣٠٧،٩٠٠
1
٣١٩،۴٠٠
٣٢۴،۶٠٠
٣٢۴،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢٣١،۴٠٠
٢٣٣،٢٠٠
٢٣٣،٢٠٠
1
١٨٧،۴٠٠
١٩۶،٢٠٠
١٩٨،٨٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
١٣۶،٣٠٠
١٣٩،٨٠٠
١٣٩،٨٠٠
1
٢١٠،٢٠٠
٢١۴،۶٠٠
٢١۴،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١٧۴،۵٠٠
١٧٨،۶٠٠
١٧٨،۶٠٠
1
۶٨٩،٨٠٠
۶٩٣،۴٠٠
۶٩٣،۴٠٠
1
١٧۴،۵٠٠
١٧٨،۶٠٠
١٧٨،۶٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
١۴٩،۶٠٠
١۵۴،٨٠٠
١۵٨،٣٠٠
1
٢٧٨،٠٠٠
٢٨١،۶٠٠
٢٨۶،٠٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢٧٨،٠٠٠
٢٨١،۶٠٠
٢٨۶،٠٠٠
1
٣٠٣،۵٠٠
٣٠٧،٩٠٠
٣٠٧،٩٠٠
1
۴٣١،٢٠٠
۴۴٧،٠٠٠
۴۴٨،٨٠٠
1
١٩٩،٨٠٠
٢٠۵،٨٠٠
٢٠۵،٨٠٠
1
٣٠٣،۵٠٠
٣٠٧،٩٠٠
٣٠٧،٩٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢،٢١١،۴٠٠
٢،٢١۴،٩٠٠
٢،٢١۴،٩٠٠
1
١۵٣،٩٠٠
١۵٨،٣٠٠
١۵٨،٣٠٠
1
١١٠،٨٠٠
١١٧،٠٠٠
١١٧،٠٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١۵٧،۴٠٠
١۶١،٨٠٠
١۶١،٨٠٠
1
٢۵۵،٢٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٣٧٢،٢٠٠
٣٧۵،٧٠٠
٣٧۵،٧٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٨٧،٩٠٠
٩١،۴٠٠
٩١،۴٠٠
1
٢۶٢،٢٠٠
٢٧٠،١٠٠
٢٧٠،١٠٠
1
١١٠،٨٠٠
١١٧،٠٠٠
١١٧،٠٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
۵٧۶،٣٠٠
۵٨٠،٧٠٠
۵٨٠،٧٠٠
1
٢۵١،۶٠٠
٢۶٣،١٠٠
٢۶٣،١٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
١۶١،٠٠٠
١۶٩،٨٠٠
١٧٢،۴٠٠
1
۶٨٩،٨٠٠
۶٩٣،۴٠٠
۶٩٣،۴٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١۴٣،۴٠٠
١۴٨،۶٠٠
١۴٨،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۵٧٨،٢٠٠
۵٩٨،٣٠٠
۵٩٨،٣٠٠
1
١٢٢،١٠٠
١٢۵،٨٠٠
١٢۵،٨٠٠
1
١٩،٨٠٠،٠٠٠
١٩،٨٠٠،٠٠٠
١٩،٨٠٠،٠٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١١٨،٨٠٠
١٢٣،٢٠٠
١٢٣،٢٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
۵١٣،٠٠٠
۵١۶،۵٠٠
۵١۶،۵٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١٧۴،۵٠٠
١٧٨،۶٠٠
١٧٨،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٣١٩،۴٠٠
٣٢۴،۶٠٠
٣٢۴،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢١٠،٢٠٠
٢١۴،۶٠٠
٢١۴،۶٠٠
1
٣۶٣،۴٠٠
٣۶۶،٩٠٠
٣۶۶،٩٠٠
1
١٢٩،٣٠٠
١٣۴،۶٠٠
١٣۴،۶٠٠
1
١٧۴،۵٠٠
١٧٨،۶٠٠
١٧٨،۶٠٠
1
٢٣٣،٢٠٠
٢٣۶،۶٠٠
٢٣۶،۶٠٠
1
۴١۶،٢٠٠
۴١٩،٧٠٠
۴١٩،٧٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۴۶٣،٧٠٠
۴۶٩،٠٠٠
۴۶٩،٠٠٠
1
٢٣١،۴٠٠
٢٣۶،٧٠٠
٢٣۶،٧٠٠
1
١٩،٨٠٠،٠٠٠
١٩،٨٠٠،٠٠٠
١٩،٨٠٠،٠٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
۴١۶،٢٠٠
۴١٩،٧٠٠
۴١٩،٧٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢٧٢،٨٠٠
٢٧٨،١٠٠
٢٧٨،١٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢٧۵،۴٠٠
٢٧٨،٩٠٠
٢٧٨،٩٠٠
1
٢۶٢،٢٠٠
٢٧١،٠٠٠
٢٧١،٠٠٠
1
٣٢٨،٢٠٠
٣٣١،٧٠٠
٣٣١،٧٠٠
1
١٧۵،٠٠٠
١٧٨،۶٠٠
١٧٨،۶٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٧٣،٨٠٠
٨٧،٩٠٠
٨٧،٩٠٠
1
۴٣٩،٠٠٠
۴۵٢،٢٠٠
۴۵٢،٢٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢١٠،٢٠٠
٢١۴،۶٠٠
٢١۴،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٣٨٩،٨٠٠
٣٩٣،٣٠٠
٣٩٣،٣٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
٣٩٨،۶٠٠
۴٠٣،٨٠٠
۴٠٣،٨٠٠
1
١۶١،٠٠٠
١۶٩،٨٠٠
١٧٢،۴٠٠
1
١٣٩،٨٠٠
١۴۴،٢٠٠
١۴۴،٢٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
۵،١١۵،۴٠٠
۵،١٣٠،٣٠٠
۵،١٣٠،٣٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١٧٠،۶٠٠
١٧٠،۶٠٠
1
٧٣٣،٨٠٠
٧٣٩،١٠٠
٧٣٩،١٠٠
1
١۶۶،٢٠٠
١۶٩،٨٠٠
١۶٩،٨٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٨۴،۴٠٠
٨٧،٠٠٠
٨٧،٠٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۴٠١،۴٠٠
۴١٩،٠٠٠
۴١٨،٠٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
٩١۵،٢٠٠
٩٢٨،۴٠٠
٩٢٨،۴٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢٨۶،٨٠٠
٢٩٠،٣٠٠
٢٩٢،١٠٠
1
١١٣،۴٠٠
١١٨،٧٠٠
١١٨،٧٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٣۶٣،۴٠٠
٣۶۶،٩٠٠
٣۶۶،٩٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢٠٧،۶٠٠
٢١١،١٠٠
٢١١،١٠٠
1
۴٠٧،۴٠٠
۴١٢،۶٠٠
۴١٢،۶٠٠
1
١۴٣،۴٠٠
١۴٨،۶٠٠
١۴٨،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
۵٩٢،٢٠٠
۵٩۵،٧٠٠
۵٩۵،٧٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢١١،٢٠٠
٢١٧،٣٠٠
٢١٧،٣٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٨٧،٠٠٠
٩٠،۶٠٠
٩٠،۶٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
1
٢٢۶،٢٠٠
٢٣۴،٠٠٠
٢٣۴،٠٠٠
1
٢٢٣،۴٠٠
٢٢٧،٨٠٠
٢٢٧،٨٠٠
1
١٠۵،۶٠٠
١١١،٧٠٠
١١١،٧٠٠
1
٢۵٧،٨٠٠
٢۶١،٣٠٠
٢۶١،٣٠٠
1
٢۵٢،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠
٢۵٨،۶٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد
* دامنه های ستاره دار معمولا تا ۳ روز پس از ثبت قابل لغو هستند. هزینه با کسر کارمزد توسط رجیسترار برگشت داده میشود. برای بررسی شرایط لغو و حذف دامنه به بخش ثبت دامنه تیکت ارسال کنید.