• آخرین بروز رسانی در تاریخ 1396/12/24
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
برای دیگر پسوندها تماس بگیریدبیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٢٠۵،۵٠٠
٢٠٩،١٠٠
٢٠٩،١٠٠
1
٣٣۶،۶٠٠
٣۴١،٧٠٠
٣۴١،٧٠٠
1
٩۶،٨٠٠
١٠۴،٠٠٠
١٠۴،٠٠٠
1
۴٣٨،۵٠٠
۴۴١،١٠٠
۴۴١،١٠٠
1
١٧٠،٩٠٠
١٧٣،۴٠٠
١٧٣،۴٠٠
1
٨٠،۴٠٠
٨۶،۴٠٠
٨۶،۴٠٠
1
١۵٢،۵٠٠
١۵٨،١٠٠
١۵٨،١٠٠
1
٧۵،٣٠٠
٨١،۶٠٠
٨١،۶٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
١۴۶،۴٠٠
١۵٠،۵٠٠
١۵٢،۵٠٠
.bi *
1
۴۵٣،۶٠٠
۴۵٩،٩٠٠
۴۵٨،٩٠٠
1
١٣٧،٧٠٠
١۴٧،٩٠٠
١۴٧،٩٠٠
1
١۵٨،١٠٠
١۶٣،٢٠٠
١۶٣،٢٠٠
1
٣٢۶،۴٠٠
٣٣٠،۵٠٠
٣٣٠،۵٠٠
1
٨١،٠٠٠
٨۴،۶٠٠
٨۴،۶٠٠
1
٢٢۴،۴٠٠
٢٢٩،۵٠٠
٢٢٩،۵٠٠
1
١١٩،٩٠٠
١٢٢،۴٠٠
١٢٢،۴٠٠
1
٨٨،٢٠٠
٩١،٧٠٠
٩١،٧٠٠
1
١٠١،٩٠٠
١٠۵،۵٠٠
١٠٧،٠٠٠
1
١١٧،٣٠٠
١٢٠،٩٠٠
١٢١،٩٠٠
1
١۶٠،٧٠٠
١۶۴،٧٠٠
١۶۵،٨٠٠
1
٢۴٩،٩٠٠
٢۵۴،۵٠٠
٢۵۴،۵٠٠
1
٢۴٩،٩٠٠
٢۵۴،۵٠٠
٢۵۴،۵٠٠
1
١۶٨،٣٠٠
١٧٢،٩٠٠
١٧٢،٩٠٠
1
١٧٠،٩٠٠
١٧٢،٩٠٠
١٧۴،٩٠٠
1
١٠١،٩٠٠
١٠۵،۵٠٠
١٠٧،٠٠٠
1
۶١،٢٠٠
۶۴،٧٠٠
۶۴،٧٠٠
1
١٢۶،٠٠٠
١٣٠،۵٠٠
١٣٠،۵٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
۵١،٩٠٠
۵٣،۵٠٠
۵۴،٠٠٠
1
۴٩،۴٠٠
۴٩،٩٠٠
۴٩،٩٠٠
1
٧٧،٨٠٠
٧٨،٨٠٠
٨١،۵٠٠
1
١٠٨،۶٠٠
١١٢،١٠٠
١١٣،٧٠٠
1
١۶٠،٧٠٠
١۶۵،٢٠٠
١۶۶،٢٠٠
1
١۶٨،٣٠٠
١٧١،٣٠٠
١٧١،٣٠٠
1
۵٣،٠٠٠
۵۶،٠٠٠
۵٩،١٠٠
1
١١١،۶٠٠
١١٣،٧٠٠
١١۵،٢٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١١٣،٧٠٠
١١۵،٧٠٠
١١٧،٢٠٠
1
۴۶١،٨٠٠
۴۶۴،١٠٠
۴۶۴،١٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
۵٠،٧٠٠
۵٣،١٠٠
۵۴،٢٠٠
1
٧۴،٩٠٠
٧۶،۴٠٠
٧٨،۵٠٠
1
٢٢٧،۴٠٠
٢٣١،٠٠٠
٢٣١،٠٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
١٠٨،۶٠٠
١١٣،٧٠٠
١١۵،٢٠٠
1
٧٩،٠٠٠
٨١،٠٠٠
٨١،٠٠٠
1
٨۶،٧٠٠
٨٩،٧٠٠
٩١،٧٠٠
1
١۶١،١٠٠
١۶٣،٢٠٠
١۶۵،٨٠٠
1
١۶١،١٠٠
١۶٣،٢٠٠
١۶۵،٨٠٠
1
٢۴٩،٩٠٠
٢۵٩،١٠٠
٢۶٠،١٠٠
1
١١۵،٨٠٠
١١٩،٣٠٠
١١٩،٣٠٠
1
٨٩،٢٠٠
٩١،٧٠٠
٩١،٧٠٠
1
۶۴،٢٠٠
۶٧،٨٠٠
۶٧،٨٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١۴٧،٩٠٠
١۵١،۴٠٠
١۵١،۴٠٠
1
١۵٢،٠٠٠
١۵۶،۵٠٠
١۵۶،۵٠٠
1
۶۴،٢٠٠
۶٧،٨٠٠
۶٧،٨٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١۴۵،٨٠٠
١۵٢،۵٠٠
١۵٢،۵٠٠
1
٩٣،٣٠٠
٩٨،۴٠٠
٩٩،٩٠٠
1
٣٣۵،١٠٠
٣۴۶،٧٠٠
٣۴۶،٧٠٠
1
۶۶،٣٠٠
٧٠،٧٠٠
٧١،٣٠٠
1
۵١،٠٠٠
۵۶،١٠٠
۵۶،١٠٠
1
٩٠،٩٠٠
٩۴،٣٠٠
٩۴،٣٠٠
1
١۵٨،١٠٠
١۶۵،٨٠٠
١۶٨،٣٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
.se *
1
١١٣،٧٠٠
١٢١،٩٠٠
١٢١،٩٠٠
1
١٧٨،۵٠٠
١٨٣،۶٠٠
١٨٣،۶٠٠
1
١۵١،٩٠٠
١۵٧،٠٠٠
١۵٧،٠٠٠
1
۴٢،٨٠٠
۵٠،٩٠٠
۵٠،٩٠٠
1
٢٨٠،۵٠٠
٢٩٨،۴٠٠
٢٩٨،۴٠٠
1
١٣٠،۵٠٠
١٣۴،۶٠٠
١٣۴،۶٠٠
1
٢۵۵،٠٠٠
٢۶۵،٢٠٠
٢۶۵،٢٠٠
1
٩٣،٣٠٠
٩٨،۴٠٠
٩٩،٩٠٠
1
٧۶۵،٠٠٠
٩١،٢٠٠
٩١،٧٠٠
1
۵۴،٠٠٠
۵۵،۵٠٠
۵۵،۵٠٠
1
٢٣٣،١٠٠
٢۴٣،٣٠٠
٢۴٢،٣٠٠
1
١٢٧،۵٠٠
١٣٢،۶٠٠
١٣٢،۶٠٠
1
۴٩۵،٧٠٠
۵٠۵،٩٠٠
۵٠۴،٩٠٠
1
٢٠٨،۶٠٠
٢١٢،۶٠٠
٢١٢،۶٠٠
1
۶۵،٧٠٠
۶٨،٨٠٠
۶٨،٨٠٠
1
١٢٧،۵٠٠
١٣٢،۶٠٠
١٣٢،۶٠٠
1
۶٨،٩٠٠
٧٢،٩٠٠
٧٢،٩٠٠
1
١۵١،٩٠٠
١۵۵،۵٠٠
١۵۵،۵٠٠
1
۶۶،٣٠٠
٧٠،٨٠٠
٧٠،٨٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد
* دامنه های ستاره دار معمولا تا ۳ روز پس از ثبت قابل لغو هستند. هزینه با کسر کارمزد توسط رجیسترار برگشت داده میشود. برای بررسی شرایط لغو و حذف دامنه به بخش ثبت دامنه تیکت ارسال کنید.
طلاهاست را محبوب تر کنید