انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.
نمایندگی

 

نمایندگی هاست لینوکس ایران جدید

نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی هاست ویندوز

اخذ نمایندگی ثبت دامنه

تعرفه های نمایندگی ثبت دامنه