انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.
دامنه بین المللی

دامنه های بین المللی (com , net, ...)

 نمایندگی دامنه

برای سفارش نمایندگی دامنه بین المللی لطفا این محصول را سفارش دهید :