رفع مشکل دانلود فایل های mp3 و swf و ...

بعضی وقتها به دلیل برخی مسائل فایل های mp3، ogg، avi و ... روی سایت دانلود یا باز نمی شوند

البته تا جایی که تست شده این مشکل فقط در ایران دیده شده و با آی پی خارج از کشور بدون هیچ مشکلی این فایل ها باز می شوند.

 

برای حل این مشکل یک فایل با نام .htaccess در شاخه ی اصلی سایت (public_html) بسازید و کد های زیر را در آن قرار دهید:

 


<Files *.mp3>
ForceType application/octet-stream
Header set Content-Disposition attachment
</Files>

<Files *.avi>
ForceType application/octet-stream
Header set Content-Disposition attachment
</Files>


<Files *.ogg>
ForceType application/octet-stream
Header set Content-Disposition attachment
</Files>

اگر فایل .htaccess از قبل وجود دارد آن را ویرایش کنید و کدهای بالا را در آن قرار دهید.

این کد ها مشکل فایل های mp3، ogg، avi را برطرف می کنند. بنا به نیاز خود می توانید دیگر پسوند ها را نیز اضافه یا کم کنید.