تنظیمات Mozilla Thunderbird برای ارسال و دریافت ایمیل

تنظیمات Server Setting را به این صورت اعمال کنید:
Server Type : IMAP Mail Server
server name : xeon.talahost.com
پورت : 993
یوزر : آدرس ایمیل
Connection type : ssl/tls
Authentication method : normal password


تنظیمات بخش Outgoing server:
Server name : mail.yourdomain.com
بجای yourdomain.com نام دامنه ی خود را قرار دهید
Port : 25
Connection Type : STARTTLS
Authentication method : normal password
User name : email+yourdomain.com
بجای yourdomain.com نام دامنه ی خود را قرار دهید
بجای email نام ایمیل خود مثلا info