talahost.com / میزبانی ویندوز SQL 2005

میزبانی ویندوز بیشتر برای افراد و شرکت هایی مناسب است که قصد استفاده از اسکریپت های asp یا .net و یا بانک اطلاعاتی (database) مایکروسافت یعنی sql server را داشته باشند.`

هاست ویندوز

هاست ویندوز

توضیحات مبلغ سفارش
٢٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

 ٢٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

(0 عدد موجود)
٢۵،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
۵٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

 ۵٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

(0 عدد موجود)
٣۶،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
١٠٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

 ١٠٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

(0 عدد موجود)
۵٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
٣٠٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

 ٣٠٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

(0 عدد موجود)
٨٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
۵٠٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

 ۵٠٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

(0 عدد موجود)
١١١،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
١٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

 ١٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

(0 عدد موجود)
١۵۶،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
٣٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

 ٣٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز حرفه ای

(0 عدد موجود)
١٨٧،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش