talahost.com / میزبانی ویندوز SQL 2008

میزبانی ویندوز 2008 بیشتر برای افراد و شرکت هایی مناسب است که قصد استفاده از اسکریپت های asp یا .net و یا بانک اطلاعاتی (database) مایکروسافت یعنی sql server نسخه 2008 را دارند.

برای دیدن جزئیات هر سرویس، روی نام آن کلیک کنید`

هاست ویندوز 2008

هاست ویندوز 2008

توضیحات مبلغ سفارش
۵٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ۵٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
۴٧،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
١٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ١٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
٧٧،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
٣٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ٣٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
١١۶،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
۵٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ۵٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
١۴۴،۵٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
١٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ١٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
٢٠٣،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
٣٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ٣٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
٢۴٣،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
۵٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ۵٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
٣۵٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
١٠،٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ١٠،٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
۵۵٠،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش