TalaHost.Com / میزبانی ویندوز SQL 2008

میزبانی ویندوز 2008 بیشتر برای افراد و شرکت هایی مناسب است که قصد استفاده از اسکریپت های asp یا .net و یا بانک اطلاعاتی (database) مایکروسافت یعنی sql server نسخه 2008 را دارند.

برای دیدن جزئیات هر سرویس، روی نام آن کلیک کنید`

هاست ویندوز 2008

هاست ویندوز 2008

توضیحات مبلغ سفارش
۵٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ۵٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
۴٧٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
١٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ١٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
٧٧٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
٣٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ٣٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
١١۶٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
۵٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ۵٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
١۴۴۵٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
١٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ١٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
٢٠٣٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
٣٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ٣٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
٢۴٣٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
۵٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ۵٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
٣۵٩٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
١٠،٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

 ١٠،٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠٠٨

(0 عدد موجود)
۵۵٠٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش