انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.


جهت خرید ارز لطفا به سایت UniPayment.ir مراجعه نمایید.
این سایت کاملاً تائید شده و معتبر است.
طلاهاست را محبوب تر کنید