انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.

TalaHost.Com / هاست ویندوز

هاست ویندوز با کنترل پنل قدرتمند پلسک، هارد ssd ، اینترنت پر سرعت (پورت 1 گیگابیت) و Sql server 2012`

هاست ویندوز 2012

هاست ویندوز 2012

توضیحات مبلغ سفارش

 ۵٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠١٢

۵٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ١٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠١٢

٧٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ٢٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠١٢

١٠٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ٣٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠١٢

١١۶،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ۵٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠١٢

١۶٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ١٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠١٢

١٩٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ٣٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠١٢

٢۶٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ۵٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠١٢

٣۶٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ١٠،٠٠٠ مگابایت هاست ویندوز ٢٠١٢

۵۶٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش